Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu: > Oškobrh

Lokalizace

Oškobrh

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Nymburk
Katastrální území: Vlkov
Mapové listy: 1314, 13142
Oblast: Česká křídová pánev - labská a čáslavská křída; křída Dlouhé meze
Lokalizace: 7 km vých.Poděbrad, 1 km jjv Vlkova
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Slínoviště na záp.svahu výrazného hřbetu
Technický objekt: hliniště
ID : 987

Geologie

Geologická charakteristika: Plochý hřbet Oškobrhu s nejvyšší kótou 285,7 (Hřebínek) ve své západní části, výrazně vystupuje vých. od Poděbrad z nížiny Polabí. Nižší části svahů hřbetu jsou tvořeny vápnitými jílovci až jílovitými vápenci teplického souvrství s obsahy CaCO3 místy přesahujícími 60%. Ve vyšší části svahů až po vrchol jsou vyvinuty rohatecké vrstvy (známé jako tzv. inoceramové opuky), stratigraficky patřící spodnímu coniaku. Ty jsou v mocnosti 16 m odkryty na záp.svahu Hřebínku v místě chráněné lokality z části přirozeným (sesuvy) a zčásti umělým odkryvem (opuky zde byly těženy již před tisíci lety pro nedalekou slavníkovskou Libici). V odkryvu je zastiženo mnohonásobné nepravidelné střídání proměnlivě mocných (2-130 cm) poloh relativně měkčích šedavých vápnitých jílovců (CaCO3 33-42%) se světlejšími deskovitými vápnitými silicity či silicifikovanými vápenci s obvyklou prachovitou i jemně písčitou příměsí. Chemické analýzy zřetelně ukazují nepřímo úměrný vztah mezi obsahy CaO na jedné straně a obsahy SiO2 + Al2O3 na straně druhé. Podrobný profil včetně chemických analýz uvádí vyhodnocení vrtu VL-1, který byl situován těsně nad vrcholem odkryvu a ukončen v hloubce 69 m (Krutský et al. 1977 - viz lit.). Ve výplavech sedimentů z odkryvu je běžná příměs jemných křemenných zrn, časté drobné konkrece pyritu, ojediněle jemná zuhelnatělá organická hmota a glaukonit. Vedle bohaté asociace foraminifer se hojně vyskytují spikuly silicispongií, méně často ostny ježovek a Ostracoda. V bohatém společenstvu foraminifer převládají planktonické druhy rodů Marginotruncana, Hedbergella, Helvetoglobotruncana, Heterohelix a Whiteinella. Bentoz je méně četný, hojnější jsou Gaudryina folium Akimec, Gaudryinella concina (Reuss), Gavelinella moniliformis (Reuss), G. berthelini (Keller) a j. Makrofauna je ve zdejším odkryvu běžná. K nejčastějším patří Scaphites geinitzi d'Orb., Baculites bohemicus Fr., Inoceramus inconstans Woods, dentalia, semiplanktonické druhy pektinidů, žraločí zuby, šupiny ryb a části ježovek (Hemiaster, Micraster). V měkčích vápnitých jílovcích jsou převážně drobné druhy rodů Nucula, Arca, Cardium a gastropod Aporrhais reussi Gein.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - labský vývoj
Stratigrafie: turon
Témata: sedimentologie, petrologie, paleontologie, mineralogie
Jevy: zkameněliny - fauna
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: opuka, jílovec (lupek), vápenec
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 5711     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Jediný rozsáhlý odkryv křídových sedimentů v širokém okolí. Expozice rohateckých vrstev. Lokalita je součástí vyhlášeného ZCHÚ dne 21.4.2012 PP Oškobrh. Předmětem ochran je populace roháče obecného a jeho stanoviště, xerotermní stepní trávníky, obnažené výchozy opuk a druhy na tyto stanoviště vázané.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Lokalita je uvnitř dobře oplocené obory vysoké zvěře se stálým dohledem. Bez střetu zájmů.

Literatura

Krutský N. et al.(1977): Slínovce české křídy. Závěrečná zpráva. Geofond P 29640

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Pražák Jiří, 23.10.95
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 03.03.15

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 987 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/987.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]