Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu: > Karlovské bučiny

Lokalizace

Karlovské bučiny

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Liberec
Katastrální území: Machnín
Mapové listy: 0313, 03134
Oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: Mezi želez.stanicemi Karlov p. Ještědem a Údolí sv. Kryštofa, 4 km S od kóty 767 Rozsocha
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Přirozené i umělé skalní výchozy a sutě
ID : 534

Geologie

Geologická charakteristika: Ještědské krystalinikum, fylity a kryst.vápence. Krystalické vápence až dolomity a fylitické droby až fylity jsou nejasného stáří, pravděpodobně pocházejí ze starších prvohor. Svahy jsou místy velmi strmé s občasnými skalními výchozy (Mackovčin a kol., 2002).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - krkonošsko-jizerské krystalinikum - ještědské krystalinikum
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: geologie, botanika, petrologie
Jevy: výchoz, suť
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: mramor (krystalický vápenec, dolomit), fylit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní rezervace (NPR)
Kód AOPK ČR: 559     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Botanická státní přírodní rezervace. Geologicky významná z hlediska výskytu karbonátových hornin. Rezervace se bezprostředně dotýká význ. geol. lokality Kryštofovo Údolí (prof.Chlupáč) (ID 530). Vyhlášení ZCHÚ: MK ČSR, 29. 12. 1972, č. předpisu: 18.078/72, výměra 42,19 ha.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučujeme zahrnout pod ochranu i geologickou lokalitu id 520 Kryštofovo údolí, ktará leží v bezprostřední bízkosti NPR Karlovské bučiny a dokumentuje geologický vývoj i celého chránìného území. Doporučeno k terénní revizi. 14.11.2008;

Literatura

Mackovčin P., Sedláček M. a Kuncová J. (2002): Chráněná území ČR - Liberecko, Svazek III. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 331 s.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Drozen Jan, 31.12.94
Aktualizoval(a): Lorencová Markéta 26.06.07, Gürtlerová Pavla 14.11.08

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 534 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/534.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]