Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu > Chodovské skály

Lokalizace

Chodovské skály

Všeobecná charakteristika

Kraj: Plzeňský kraj
Okres(y): Domažlice
Katastrální území: Chodov
Mapové listy: 2123, 21234
Oblast: Šumavské moldanubikum - okres KT; mold. Českého lesa; domažlické kryst.; zp.č. pluton; zp.č. bazické magmatity
Lokalizace: Opuštěný lom při j.okraji Chodova, jižně od silnice na Pec
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: opuštěný lom u silnice a skalní hřbet mezi obcí a lomem
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 452

Geologie

Geologická charakteristika: Český křemenný val je asi 100 km dlouhé pásmo tektonických poruch oddělující od sebe dvě geologické jednotky se zcela odlišnou stavbou a stupněm přeměny. V jižní části tvoří křemenná žilovina výrazné terénní elevace, které jsou krajinně zajímavé a pro celé západní Čechy typické. Na lokalitě Chodov, která je největší a nejlépe zachovanou lokalitou tohoto křemenného valu vůbec, je typická křemenná žilovina několika generací, kdy starší křemenná hmota se vyskytuje v brekciovitých úlomcích, tmelených mladšími žilkami křemene. Pro lokalitu je typická narůžovělá barva staršího křemene, a v dutinách se vyskytující čiré krystalky drobného křišťálu.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - magmatity v moldanubiku
Stratigrafie: variské stáří vyvřelin
Témata: mineralogie, geologie, ložisková geologie
Jevy: žíla (hydrotermální)
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: žilný křemen
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 5322     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lom u Chodova představuje největší výchoz Českého křemenného valu. Křemenná žilovina v lokalitě obsahuje v dutinách mineralogicky cenné krystalky čirého křemene-křišťálu. Ochrana území se vztahuje na výraznou elevaci táhnoucí se od okraje obce Chodov cca 250 m k jihu. Vyhlášeno ZCHÚ 26.8.2009
Součást VCHÚ: CHKO Český les
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Bezprostřední blízkost obce Chodov a blízká komunikace jsou rizikovými faktory pro vznik skládky.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Vejnar Z. (1977): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1: 25 000, list 21-234 Domažlice,-64p.,Knihovna ÚÚG, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Babůrek Jiří, 23.09.93
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 17.08.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 452 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/452.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]