Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu: > Hamerská stráň

Lokalizace

Hamerská stráň

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Prostějov
Katastrální území: Hamry
Mapové listy: 2423, 24232
Oblast: Moravskoslezský devon; drahanský, mírovský a jesenický kulm včetně kry Maleníku
Lokalizace: Jz. orientovaný svah nad údolím říčky Hloučely 0,5 km na V od Hamrů
Charakteristika objektu: Skalky
ID : 1739

Geologie

Geologická charakteristika: V podloží leží spodnokarbonské jílovité břidlice tmavošedé barvy, jemnozrnné, lokálně s vložkami drob myslejovického souvrství. Na povrch vystupuje řada skalek, což spolu s expozicí a mělkou půdou přispívá k výhřevnosti stanoviště.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum, Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum - drahanský kulm
Stratigrafie: spodní karbon - kulm, visé
Témata: litologie
Jevy: skála
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: břidlice jílovitá, droba, prachovec (siltovec)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1456     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Křovinatá stráň s teplomilnými společenstvy
Střety zájmů: rekreace
Popis střetů zájmů: Pokračující výstavba rekreačních chat.
Popis stavu lokality: Doporučujeme po provedené revizi významné geologické fenomény na lokalitě zahrnout pod ochranu.04.11.2011

Literatura

Šafář J. a kol.(2003): Olomoucko. In: Mackovčin P., Sedláček M.(eds): Chráněná území ČR, Svazek VI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str.175 Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 03.03.10
Aktualizoval(a): Otava Jiří 25.10.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1739 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1739.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]