Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu: > Brus

Lokalizace

Brus

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Prostějov
Katastrální území: Služín
Mapové listy: 2422, 24223
Oblast: Moravskoslezský devon; drahanský, mírovský a jesenický kulm včetně kry Maleníku
Lokalizace: Mozaika starých sadů, políček, luk, pastvin a lesa v údolí Stříbrného potoka asi 0,6 km na SV od Hluchova
Charakteristika objektu: Výchozy
ID : 1711

Geologie

Geologická charakteristika: Podloží tvoří kulmské droby a laminované břidlice s prachovci myslejovického souvrství. Zčásti jsou překryty hlinitokamenitými svahovinami a sprašemi, případne sprašovými hlínami. Sedimenty jsou intenzívně proveásněny, v západní části jsou běžné subvertikální i překocené vrstvy nejčastěji průběhu SSV-JJZ.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum, Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum - Drahanská vrchovina
Stratigrafie: devon, visé
Témata: litologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: výchoz
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: droba, břidlice, prachovec (siltovec), spraš, svahovina (deluvium)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 899     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Zalesněná stráň s teplomilnou květenou
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Popis stavu lokality: Doporučujeme po provedené revizi významné geologické fenomény na lokalitě zahrnout pod ochranu.04.11.2011 nutno revidovat miocénní lokalitu velké foraminifery vrt - Brus 1 ( Kalabis 30. léta ) 10.11.2011;

Literatura

Šafář J. a kol.(2003): Olomoucko. In: Mackovčin P., Sedláček M.(eds): Chráněná území ČR, Svazek VI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str.171 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 02.03.10
Aktualizoval(a): Otava Jiří 25.11.11, Otava Jiří 10.11.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1711 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1711.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]