Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu: > Kněží hora

Lokalizace

Kněží hora

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Prostějov
Katastrální území: Krumsín
Mapové listy: 2424, 24241,24243
Oblast: Moravskoslezský devon; drahanský, mírovský a jesenický kulm včetně kry Maleníku
Lokalizace: Členité území na svazích Kněží Hory a v údolí Křenůvského potoka asi 1,4 km jižně od plumlovského zámku.
Charakteristika objektu: Výchozy
ID : 1694

Geologie

Geologická charakteristika: Prudké svahy v minulosti místně těžené v malých lomech jsou převážně tvořeny drobami, laminovanými břidlicemi a prachovci myslejovického souvrství. Podloží je překryto svahovinami nebo přeplavenými sprašovými hlínami.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum, Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum - drahanský kulm
Stratigrafie: spodní karbon - kulm, visé
Témata: petrologie
Jevy: výchoz
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: droba, břidlice, prachovec (siltovec)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 1216     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Ostrůvek teplomilné a vlhkomilné květeny
Střety zájmů: vegetace
Popis střetů zájmů: Zarůstání vegetací
Popis stavu lokality: Doporučena terénní revize 04.11.2011;

Literatura

Mackovčin P., Jatiová M., Demek J., Slavík P. a kol. (2007): Brněnsko. In: Mackovčin P.(ed): Chráněná území ČR, Svazek IX. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str.178 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 08.04.10
Aktualizoval(a): Otava Jiří 24.10.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1694 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1694.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]