Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu: > Farář - Bítovany

Lokalizace

Farář - Bítovany

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Chrudim
Katastrální území: Bítovany
Mapové listy: 1342, 13424
Oblast: Česká křídová pánev - východočeská a západomoravská křída; chrudimská křída; králický příkop; polická pánev
Lokalizace: Jižně od obce Bítovany, na pravém břehu potoka Ležáku (u rybníka Faráře). Pískovcové skalní útvary nad hřištěm v obci.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Odkryv v břehu potoka.
ID : 114

Geologie

Geologická charakteristika: Na bítovanské lokalitě vystupuje silně fosilně zvětralá žula žumbereckého typu, která se zde noří pod křídu. Na žule spočívá asi 2.5 m bazálního křídového slepence. Mírnou depresi při pravé straně odkryvu vyplňuje silně písčitý, slídnatý jílovec peruckých vrstev. Z peruckých vrstev jsou známy otisky kožovitých listů druhu Krannera mirabilis. V nadloží bazálního slepence vystupují glaukonitické pískovce korycanských vrstev (cenoman), z kterých Frič (1870) uvádí fosilní mořskou faunu.; In Mackovčin (2002): Na přilehlém pravém svahu údolí vystupují skalní výchozy svrchnokřídových (cenoman) pískovců , které spočívají na kaolinicky zvětralé žule. Na bázi křídy je místy zřetelná poloha slepenců nebo jílovců s proplástky uhlí. Na povrchu pískovcových skal nalézáme drobné tvary zvětrávání a odnosu.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - magmatity v bohemiku, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - labský vývoj
Stratigrafie: cenoman, variské stáří vyvřelin
Témata: geomorfologie, sedimentologie, paleontologie, petrologie, botanika
Jevy: výchoz, údolní niva, transgrese, zkameněliny - flora
Původ geologických jevů (geneze): zvětrávání, magmatická, sedimentární
Hornina: pískovec, slepenec (konglomerát) , granit (žula), jílovec (lupek)
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1630     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Cenná geol. lokalita jílovitých a kvádrových pískovců.Geologický fenomém křídové záplavy. Lokalita je součástí PP Farář která zahrnuje i rybník Farář s výskytem kotvice plovoucí.
Součást Geoparku: Železné hory
Střety zájmů: jiné lidské aktivity, bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů ohrožující geologickou lokalitu. V r. 1996 bylo povoleno částečné odbahnění rybníka s předpokladem opětovného rozšíření kotvice plovoucí. Ovšem po vyhrnutí kotvice zcela zmizela, protože doporučení ochrany přírody nebylo respektováno.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Doporučujeme terénní revizi a zahrnutí geologického fenoménu do ochrany. 15.10.2009;

Literatura

Frič, A. (1870): Studie v oboru křídového útvaru v Čechách. II.: Paleontologické bádání v jednotlivých vrstevních pásmech českého křídového útvaru. Perucké vrstvy. Korycanské vrstvy. - Archiv pro přírodovědné prozkoumání Čech. I. díl. Praha. Soukup, J. - Dvořák, J. (1962): Bítovany. - Sjezdový průvodce k 13. sjezdu ČSMG, 82-83. Praha. ;Faltysová H., Bárta F. a kol. Pardubicko (2002):In: Mackovčin P., Sedláček M.(eds): Chráněná území ČR, Svazek IV. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str.82 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Čech Stanislav, 31.10.94
Aktualizoval(a): Jirková Pavlína 25.02.09, Vodrážka Radek 15.10.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 114 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/114.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Křídové pískovce a slepence perucko-korycanského souvrství cenomanu spočívají na kaolinicky zvětralé žule železnohorského plutonu (žumberská žula)., Jan Vítek, 2015
Petr Rambousek, 2012
Petr Rambousek, 2012


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]