Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu: > Heřmanov

Lokalizace

Heřmanov

Všeobecná charakteristika

Kraj: Vysočina
Okres(y): Žďár nad Sázavou
Katastrální území: Heřmanov u Křižanova
Mapové listy: 2413, 24134
Oblast: Strážecké a moravské moldanubikum; třebíčský a jihlavský masiv
Lokalizace: Mírně zalesněná deprese 550 m JJZ. od obce Heřmanov, 3,5 km JV. od Křižanova. Remízek a přilehlá lada.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Zbytky povrchového (zvodnělého) výchozu, kontakt pegmatitu a hadce.
ID : 1079

Geologie

Geologická charakteristika: Kontakt pegmatitu a hadce v gfohlských ortorulách strážeckého moldanubika (Bernard 1983). Naleziště světoznámých heřmanovských koulí tj. koncentricky uspořádané směsi flogopitu a antofylitu (Rýda Karel, 20.10.1994). Proterozoické horniny pestré skupiny moldanubika, které tvoří podklad lokality se zde vyznačují tím, že obsahují málo křemene a draselných živců(někdy mohou i zcela chybět). Naproti tomu obsahují více plagioklasu a jsou doprovázeny kontaktně metasomatickými zónami s charakteristickou asociací minerálů. "Heřmanovské koule" na kontaktu pegmatitu s hadcem jsou čočky, případně koule, o průměru 10 cm a více, jejichž jádro je tvořeno většinou plochou peckou složenou z větších šupin zelenohnědého flogopitu a okraj z vláknitého stříbrně šedavého anthofylitu. Vlákna anthofylitu stojí kolmo na povrch pecek. Mezi těmito zónami se často vyskytuje zóna celistvé šedozelené hmoty, která je složena z chloritu a montmorilonitu. Povrch koulí pokrývá opět flogopit, jenž také tvoří pojivo mezi jednotlivými koulemi.(Čech L.,Šumpich J., Zabloudil V. a kol.2002);
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: mineralogie, petrologie
Jevy: žíla (magmatická), minerál
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: pegmatit, ortorula
Geologický význam: významný studijní profil

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 683     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Na ploše cca 10x20 m v oblasti kontaktu pegmatitu a hadce se vyskytuje velké množství heřmanovských koulí, koncentricky uspořádané směsi flogopitu a antofylitu. Světoznámé mineralogické naeziště. Vyhlášení ZCHÚ: ONV Žďár nad Sázavou, 19. 10. 1978.
Střety zájmů: sběratelství
Popis střetů zájmů: Devastace sběrateli nerostů.
Stav lokality: špatný
Popis stavu lokality: Během posledních deseti let byla lokalita intenzivně strojově těžena a do hloubky 5 m po celé ploše zcela vytěžena. Bohužel pokračování mineralogických výskytů popisovaných Heřmanovských koulí se zanořuje do okrajových částí lokality, které jsou v mokřadním terénu a proto nedostupné. 27.9.2012;

Literatura

Bernard, J. H. et al. (1981): Mineralogie Československa. - Academia Praha.; Čech L.,Šumpich J., Zabloudil V. a kol. (2002): Jihlavsko In: Mackovčin P., Sedláček M.(eds): Chráněná území ČR, Svazek VII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str. 348, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Rýda Karel, 20.10.94
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 21.08.12, Rýda Karel 27.09.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1079 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1079.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]