Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Na Vyhlídce (dříve: Kukačka)

Vyhledávání

Na Vyhlídce (dříve: Kukačka)

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Jeseník
Katastrální území: Bílá Voda
Mapové listy: 0443, 04434
Oblast: Orlicko-sněžnické, novoměstské a staroměstské krystalinikum
Lokalizace: Stěnové kamenolomy o 1 - 2 etážích ve světlých kryst. dolomit. vápencích z. od Bílé Vody - městys při stát. hranici.
Charakteristika objektu: Rozlehlé těleso světlých kryst. vápenců skup. stróňské. Lomy při s. a v. okraji o 1 -2 etážích. Vápence přecházejí na polské území, kde jsou též lomy.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 590

Geologie

Geologická charakteristika: Krystalické dolomitické vápence z. od Bílé Vody náleží vyšší části skupiny stróňské a jsou nejrozlehlejším tělesem na našem území. Na s. a j. okraji jsou omezeny zlomy a jsou uloženy ve fylonitizovaných svorech, v mapě mají čtyřúhelníkový půdorys. Vápence byly donedávna intenzivně lomově těženy k různým účelům na naší i polské straně. Po uskutečněném geologickém průzkumu v šedesátých letech byla naposled těžba obnovena (na krátkou dobu) k výrobě mikromletého dolomitického vápence. Nyní jsou lomy mimo provoz. Zásoby suroviny jsou značné, ale pro komunikační odlehlost a blízkost stát. hranice se o další těžbě neuvažuje.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - orlicko-sněžnické krystalinikum
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: ložisková geologie, petrologie
Jevy: výchoz
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: vápenec, dolomit, svor
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Současný stav je uspokojivý. Po nedávné těžbě jsou instruktivně odkryty lomové stěny. Lokalita je ložiskem kvalitní nerostné suroviny, která byla technologicky ohodnocena. Výpočet zásob. V případě budoucího obnovení těžby sledovat ekologická hlediska.
Střety zájmů: skládky odpadků
Popis střetů zájmů: Ložisko dolomitických vápenců, v současné době v klidu. Nebezpečí zavážení lomů komunálním odpadem (nutný dozor se strany MÚ).

Literatura

Skácel, J.-Vosyka, S./1959/: Přehled geologie Rychlebských hor.-in:Rychlebské hory, Sborník prací o přír.poměrech. Publik.Slez.stud.ústavu v Opavě sv.30,9-45, Kraj.naklad.v Ostravě.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Skácel Jaroslav, 14.01.94
Aktualizoval(a): Pecina Vratislav 02.06.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 590 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-11-14]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/590.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Josef Večeřa, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]