Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Schillerova vyhlídka u Chyše

Vyhledávání

Schillerova vyhlídka u Chyše

Všeobecná charakteristika

Kraj: Karlovarský kraj
Okres(y): Karlovy Vary
Katastrální území: Chyše
Mapové listy: 1124, 11244
Geologická správní oblast: Tepelské, tachovské, smrčinské, svatavské, chebsko-dyleňské a slavkovské krystalinikum; durynsko-vogtlandské paleozoikum; karlovarský masiv (jv. část)
Lokalizace: Asi 1 km východně od Chyše, směrem na obec Čichořice, se náhle mění charakter údolí říčky Střely. Říční niva se náhle zužuje z více než 500 m na šířku kolem 100 m a údolí tak získává kaňonovitý charakter, který nejvíce vyniká dál po proudu u Rabštejna nad Střelou. Na prudších svazích se objevují větší kamenné sruby, porostlé bizarně pokroucenými borovicemi, duby a břízami. Mezi skalami vyniká tzv. Schillerova vyhlídka s výhledem do údolí Střely a dál na sever na městečko Chyše, v popředí s raně barokním kostelem Zvěstování Panny Marie. Z Chyše, z východiště cest na náměstí před zámkem sem vede žlutá turistická značka, která vede z náměstí nejprve po silnici a za mostkem přes potůček začíná stoupat jako lesní pěšina po jz. úbočí vrchu Vyhlídka, kóta 545 m.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skalních sruby tvořené tmavě šedým břidličnatým biotitickým fylitem s hojnými pásky a čočkami sekrečního křemene.
ID : 3814

Geologie

Geologická charakteristika: Lokalitu tvoří několik řad stupňovitých skalních srubů o výšce až 15 m tvořených tmavě šedým břidličnatým biotitickým fylitem s hojnými pásky a čočkami sekrečního křemene o mocnosti až do 20 cm. Vystupuje zde v typickém vývoji hornina, která tvoří většinu skalního podkladu mapového listu mezi okrajem čistecko-jesenického masivu na západě a více metamorfovaným fylitem s granátem, který vystupuje hlavně od Chyše na západ. V celé zmíněné zóně vystupuje velmi fádní litologie řady fylit – metaprachovec – jemnozrnná metadroba, zpestřovaná jen subvulkanickými žílami metaryolitu a porfyrického metatonalitu. Směr strmé foliace je téměř S–J (měřeno 266/84), hlavní pukliny jsou suvertikální a mají směr přibližně V–Z. Hornina má nízkou magnetickou susceptibilitu v rozmezí 0,24–0,30 (10-3 SI).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien, Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien - proterozoikum Barrandienu
Stratigrafie: proterozoikum - neoproterozoikum (1000 - 542 Ma)
Témata: geologie, geomorfologie, strukturní geologie (tektonika), litologie
Jevy: charakteristická hornina, skalní ostroh
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: fylit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Typická hornina budující okolí, geomorfologie, dobrá přístupnost po tur. značce, místo výhledu
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: nejsou
Stav lokality: dobrý

Literatura

Žáček et al. (2015) : Vysvětlivky ke geologické mapě 11-244 list Žlutice. - MS Archív ČGS Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Žáček Vladimír, 01.12.14
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 27.11.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3814 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-08-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3814.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Fylit s křemennými sekrecemi na Schillerově vyhlídce, Vladimír Žáček, 2013
Pohled ze Schillerovy vyhlídky do údolí Střely a na Chyši, Vladimír Žáček, 2012


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]