Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Kamenec (1072 m n.m.)

Vyhledávání

Kamenec (1072 m n.m.)

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihočeský kraj
Okres(y): Český Krumlov
Katastrální území: Pohoří na Šumavě
Mapové listy: 3331,3242, 33313,32424
Geologická správní oblast: Moldanubikum - centrální masiv, melechovský masiv
Lokalizace: 3,5 km jihozápadně od sídla Pohoří na Šumavě, při státní hranici s Rakouskem, vrcholový hřbet Kamence (1 072 m n.m.) a jeho blízké okolí
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Formy mrazového zvětrávání v granitu weinsberského typu.
ID : 3257

Geologie

Geologická charakteristika: Magmatity v moldanubiku, centrální moldanubický pluton, středně zrnitý, porfyrický granit weinsberského typu. Vyznačuje se porfyrickou strukturou se středně zrnitou základní hmotou tvořenou křemenem, plagioklasem, K – živcem a biotitem. Kamenec je nejvyšším vrcholem na české straně Novohradských hor a nachází se při státní hranici mezi Českou republikou a Rakouskem. Vytváří vrcholový zaoblený hřbet, který je protažen ve směru SV – JZ o délce cca 500m. Mírně až středně ukloněné erozně-denudační svahy sbíhají na české straně do Prameniště Pohořského potoka (na východě) a Pohořského rašeliniště (na severu). Na mezoformách reliéfu, které jsou tvořeny granitem weinsberského typu, jsou patrné procesy exfoliace. Mrazové formy reliéfu se nachází na Kamenci zhruba v rozpětí nadmořských výšek 1 025 m n.m. – 1 072 m n.m. Vlastní vrcholovou část tvoří kryoplanační plošiny ve dvou výškových hladinách (1 050 m n.m. a 1 072 m n.m). Na kryoplanační plošině ve výšce 1 050 m n.m. se vyskytuje výrazná skalní hradba o rozměrech 60x10x12 m. a na kryoplanační plošině ve výšce 1 072 m n.m. se vyskytuje skupina sedmi výrazných torů o výšce až 15m. Nechá se předpokládat, že skalní hradba spolu se skupinou torů tvořily v pleistocénu jeden skalní blok. Další mrazové formy reliéfu se vyskytují při severozápadním a jihovýchodním okraji níže položené kryoplanační plošiny. Jedná se o mrazové sruby (dva na severozápadním okraji, tři na jihovýchodním okraji) s výškou čelních stěn až 12 m. Plošně rozsáhlejší kamenné moře se vyskytuje na severovýchodním okraji kryoplanačních plošin. Na jihozápadním okraji kryoplanačních plošin se výrazné kamenné moře nevyskytuje. Materiál z tohoto kamenného moře byl použit k výstavbě antropogenních zídek, které v těchto místech zřejmě tvořily hranice panství a jsou zde patrné i v dnešní době.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - magmatity v moldanubiku
Stratigrafie: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Témata: geologie, geomorfologie, petrologie
Jevy: kamenné moře, tor (izolovaná skála), mrazový srub, skalní hradba
Původ geologických jevů (geneze): magmatická, zvětrávání mrazové, gravitační
Hornina: granit (žula)
Geologický význam: geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Přírodní park Novohradské hory, vyhlášen KÚ České Budějovice v r. 2000. Tvary zvětrávání a odnosu granitu v Novohradských horách.
Střety zájmů: turistika
Popis střetů zájmů: Turistická oblast.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Lokalita poskytuje ucelený obraz vývoje geomorfologických jevů podmíněných mrazovým zvětráváním. Významný krajinný prvek , dominanta Novohradských hor na České straně. Doporučujeme k ochraně. 13.09.2010;

Literatura

DEMEK, J. (1964): Formy zvětrávání a odnosu granodioritu v Novohradských horách. Spisy Geografického ústavu Československé akademie věd (9), Brno, s. 6 – 15.; RYPL, J. (2004): Projevy mrazového zvětrávání ve vybraných lokalitách Novohradských hor a Novohradského podhůří. In: Kubeš, J. (ed.): Krajina Novohradských hor – fyzicko-geografické složky krajiny, Jihočeská univerzita, České Budějovice, s. 66 – 71 ; RYPL, J. (2010): Distribution and protection of cryogenic relief mesoforms in the Novohradské hory Mountains, South Bohemia, Acta Geographica Silesiana 7, p. 61 – 67 ; VÍTEK, J. (1995): Tvary a zvětrávání a odnosu granodioritu ve vrcholových partiích Novohradských hor. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum, 2(3), s. 94 -95

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Rypl Jiří, 02.08.10
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 13.09.10, Kukal Zdeněk 15.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3257 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3257.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Izolovaný skalní útvar (tor) na Kamenci, Jiří Rypl, 2004
Skalní hradba na Kamenci, Jiří Rypl, 2004
Skalní brána vzniklá zvětráváním podél puklin na jednom z torů, Jiří Rypl, 2004


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]