Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Rovninské balvany

Vyhledávání

Rovninské balvany

Všeobecná charakteristika

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres(y): Ostrava-město
Katastrální území: Moravská Ostrava
Mapové listy: 1543, 15432
Geologická správní oblast: Kvartér - oblasti kontinentálního zalednění, žitavská a vidnavská pánev; osoblažská křída
Lokalizace: Bludné balvany instalované v parku na výstavišti na Černé louce
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Bludné balvany
ID : 2349

Geologie

Geologická charakteristika: Skupina bludných balvanů je charakteristickým vzorkem velkých eratických bloků transportovaných pevninským ledovcem. Byly objeveny při těžbě písků v Hlučíně - Rovninách v r. 1958. V r. 1964 byly přesunuty na současné stanoviště. Největší ze skupiny 10 balvanů dosahují vel. 190 x 115 x 100 cm a 180 x 115 x 95 cm. Převažuje hornina typická pro svekofenidní krystalinikum stř. Švédska - žula (granit) s růžovými až rudě červenými draselnými živci (vyrostlice 1-2 cm), dále plagioklas, křemen, biotit a akcesorické minerály. U tří ze šesti balvanů se v hornině projevuje výraznější usměrnění stavby - synkinematické granity resp. "žuloruly" postižené tektonometamorfními procesy. Dva balvany tvoří migmatitická hornina odlišného charakteru. Větší ze dvou bloků je složen z partií granitoidního charakteru s velkými vyrostlicemi růžových živců, střídaných polohami tmavší hrubozrnné horniny se zvýšeným obsahem biotitu. Menší balvan tvoří jemnozrnná hornina s provrásněným páskováním růžové a nazelenale šedé barvy. Dva další menší balvany tvoří světle šedý jemnozrnný kvarcit. Všechny balvany jsou povrchově dosti zvětralé.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér akumulačních oblastí Českého masivu - kvartér oblastí kontinentálního zalednění Českého masivu
Stratigrafie: kenozoikum - kvartér
Témata: geomorfologie, petrologie, kvartérní geologie
Jevy: moréna
Původ geologických jevů (geneze): glacigenní (činnost ledovcová)
Hornina: granit (žula), migmatit, kvarcit
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 669     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Bludné balvany
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Stav lokality: ucházející

Literatura

Weissmannová H. a kol (2004): Ostravsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek X. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str.294 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 02.03.10
Aktualizoval(a): Nývlt Daniel 03.11.11, Kukal Zdeněk 29.10.12, Kukal Zdeněk 29.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2349 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2349.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skupina bludných balvanů je charakteristickým vzorkem velkých eratických bloků transportovaných pevninským ledovcem. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2008
Skupina bludných balvanů je charakteristickým vzorkem velkých eratických bloků transportovaných pevninským ledovcem. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2008
Skupina bludných balvanů je charakteristickým vzorkem velkých eratických bloků transportovaných pevninským ledovcem. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2008


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]