Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Jeskyně Peklo - Žežulka

Vyhledávání

Jeskyně Peklo - Žežulka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Plzeňský kraj
Okres(y): Klatovy
Katastrální území: Hartmanice, Bezděkov u Hartmanic
Mapové listy: 2233, 22331
Geologická správní oblast: Šumavské moldanubikum - okres KT; mold. Českého lesa; domažlické kryst.; zp.č. pluton; zp.č. bazické magmatity
Lokalizace: 800 m sz. od Hartmanického hřbitova, asi 600 m sz. od Hartmanic v údolí Pstružného potoka (Peklo I.,II.,III.)
Přístup k lokalitě: - vstup na zvláštní povolení (vojenský prostor, lom, soukromý pozemek)
Charakteristika objektu: Jeskyně v krystalickém vápenci.
ID : 2229

Geologie

Geologická charakteristika: V krystalickém vápenci vytvořená jeskyně Peklo. Údolí Pstružného potoka je predisponováno tektonickou linií podšumavského zlomu, který pokračuje od JV z údolí Zlatého potoka u Kašperských Hor. Jde zároveň o jižní hranici pestré skupiny moldanubika, která se zde projevuje hojným výskytem především erlanových poloh asi 2 km Z od jeskyně dokonce dosahujících délky prvních stovek a šířky prvních desítek metrů. Jeskyně je založena v nečistém krystalickém vápenci, který difúzně přechází do erlanu, který zde opět tvoří mocnou vložku v šedých středně zrnitých slabě migmatitizovaných sil-bt rulách místy perlového charakteru. Jeskyně má portál asi 2,5 m vysoký, 8-10 m široký a stejně hluboký. Prostory jeskyně jsou první desítky metrů dlouhé, ale po prvních metrech zatopené. Jde o významný úkryt řady druhů netopýrů. V pravém zadním rohu vstupní části vytéká pramen ze zvodnělé pukliny směru 66/68. Jeskyně má celkem tři vstupy. Široký vstup (viz výše), v Pekelském údolí-1 a v Pekelském údolí-2, které jsou v těsném sousedství. Ty mají uměle rozšířeníé vstupy; jedna z nich je uzavřena mříži. Lze předpokládat, že v hloubce, pod hladinou vody, jsou jeskyně propojené.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: strukturní geologie (tektonika), zoologie, geomorfologie, petrologie
Jevy: jeskyně krasová
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), akvatická (činnost vody)
Hornina: mramor (krystalický vápenec, dolomit), erlan
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 3387     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Ojedinělý výskyt krasových jeskyní na Šumavě s krápníkovou výzdobou. Součást přírodní rezervace Žežulka. Posláním PR je zachování horských olšin s olší šedou v nivě Pstružného potoka. Předmětem ochrany jsou samovolně se vyvíjející dřevinná společenstva.
Součást VCHÚ: CHKO Šumava
Součást Geoparku: Královská Šumava (kandidát)
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Doporučujeme zahrnout pod ochranu i geologické fenomény. 12.12.2012;

Literatura

Babůrek J. a kolektiv autorů, 2002: Vysvětlivky k základní geologické mapě Č R v měřítku 1 : 25 000 list 22331 Hartmanice.- Česká geologická služba Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Babůrek Jiří, 19.05.04
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 24.01.05, Gürtlerová Pavla 12.12.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2229 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-09-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2229.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]