Růžičkův lom - Čelechovice na Hané

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Prostějov
Obec: Čelechovice na Hané
Katastrální území: Čelechovice na Hané
Mapové listy: 24-24 Prostějov, 24-241 Prostějov
Lokalizace: Opuštěný lom severně od Čelechovic.
Přístup k lokalitě: s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Stručná charakteristika: Opuštěný lom v devonských vápencích, významný profil s bohatou faunou
Technický objekt: lom
ID: 748


Geologie

Geologická charakteristika: Důvodem ochrany je maximálně 150 m mocná poloha čelechovických vápenců náležejících k macošskému souvrství. Stářím odpovídají rozhraní eifel/givet (střední devon). Jsou to hrubě lavicovité tmavošedé vápence s dosti hojnými vložkami šedých a fialových vápnitých břidlic. Obsahují velmi bohatou faunu rugozních i tabulátních korálů, stromatopor, brachiopodů, ostrakodů, lilijic, mlžů, gastropodů, trilobitů, mechovek, ryb a jiné vzácné fauny.
Regionální členění: Český masiv > moravskoslezská oblast > moravskoslezské paleozoikum
Stratigrafie: devon
Témata: paleontologie, stratigrafie, botanika, geologie, kvartérní geologie, ložisková geologie, mineralogie, petrologie, sedimentologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: kras, krasová kapsa, vrstva, zkameněliny - fauna, zlom, stratotyp
Původ geologických jevů (geneze): antropogenní (činnost lidská), sedimentární , gravitační, zvětrávání
Hornina: vápenec


Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní památka (NPP)
Součást maloplošného ZCHÚ (chráněné území): Kosířské lomy. Kód AOPK ČR: 6125. Odkaz na informace v  Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Velmi bohaté paleontologické naleziště devonské fauny. Stratigrafický profil, stratotyp vápenců čelechovických. Vyhlášení ZCHÚ: ONV Prostějov, 18. 7. 1974; změny nebo dpolnění: ONV Prostějov, 27. 9. 1990. Od roku 2017 součást NPP Kosířské lomy (Vyhláška 106/2017 Sb). Součástí ochrany je odkrytý geologický profil, naleziště zkamenělin prvohorní fauny a krasové jevy v souvrství devonských vápenců.
Střety zájmů: vegetace
Popis střetů zájmů: Zarůstá vegetací.


Literatura a další zdroje
  • nebyla použit

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jaroslav Dvořák, 22.11.1993
Aktualizoval(a): Otava Jiří, 03.11.2008


Citace

Databáze významných geologických lokalit: 872 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [ cit. 2024-05-24]. Dostupné z: https://lokality.geology.cz/748.


Lokalizace v mapě

Hodnocení

Vědecký význam: výjimečný
Vzdělávací význam: velký
Významnost jevu: národní
Reprezentativnost lokality: střední
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)
Exkurzní lokalita: ano
Stav lokality: špatný

Případné informace o změně aktuálního stavu lokality prosím zasílejte na lokality@geology.cz .


© ČGS 2024, verze: 1.01 - 5.5.14 [21.02.2024]