Kalendář věků

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Břeclav
Obec: Dolní Věstonice
Katastrální území: Dolní Věstonice
Mapové listy: 34-12 Pohořelice, 34-124 Pozdřany
Lokalizace: Opuštěná cihelna na vých. okraji obce, 2,4 km JJZ. od kóty 173, 2 km SSV.m od kóty 550.
Přístup k lokalitě: bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Stručná charakteristika: 15 m vysoká stěna v cihelně.
Technický objekt: hliniště
ID: 676


Geologie

Geologická charakteristika: Na bázi profilu je odkryta mocná vrstva spraše s malakofaunou střednopleistocéního stáří. Na spraš nasedá parahnědozem (PK III - R W), výše jsou tři černohnědé horizonty humózní černozemě (PK II) oddělené splachovými sedimenty a spraší. Parahnědozem je bez paleontologických nálezů. Komplex černozemí s mezivrstvami obsahuje stepní faunu. Ve spodní černozemi a spraši mezi spodní a střední černozemí, jsou přimíšeni i teplomilní měkkýši. Výše popsané horizonty jsou překryty mocným komplexem nejmladších spraší, který rozděluje tenká světlehnědá půda (PK I). Jedná se o stratigraficky významný půdní komplex, protože gravetienský (pavlovienský) horizont spočívá na jejím povrchu (29-22 tisíc let BP). Pro kulturní vrstvu pavlovienu jsou typické nálezy jedle a smrku. Méně odolné stepní prvky se ojediněle objevují uvnitř PK I, který je však vlivem dekalcifikace převážně sterilní. Tyto jsou nahrazeny tundrovými druhy spjatými se šedavým horizontem iniciální pseudogleje. Na povrchu je vyvinuta recentní černozem. V příslušných sprašových horizontech často nacházíme svrchnopleistocéní obratlovčí faunu: mamut, srstnatý nosorožec, sob, vlk, liška aj. Ve dně cihelny bylo vrty zjištěno další 15 m mocné souvrství spraší, svahových sedimentů, fluviálních písků s dvěma půdními komplexy (PK IV?, PK V?). Na S svahu Pavlovských vrchů východně od Dolních Věstonic (nad popsanou cihelnou cca 100m) bylo v letech 1987-1988 těžbou spraší pro hráze Novomlýnské nádrže odkryto složité 10-16 m mocné souvrství eolických a svahových sedimentů včetně fosilních půd a půdních sedimentů, porušených sesuvy a soliflukcí. Významné jsou nálezy artefaktů, zvířecích kostí a v poslední době koster čtyř jedinců lovců mamutů ze dvou hrobů (kulturní vrstva pavlovienu). V podloží tohoto souvrství je místy vyvinuta spodnopleistocéní 40 m terasa Dyje a místy přemístěné sedimenty ždánicko-hustopečského souvrství (eger). V několika dalších defilé vystupují kvartérní sedimenty s třemi fosilními zdvojenými PK (tzv. plastosoly). Nejstarší PK zahrnuje dva rubefikované braunlehmy s půdou typu slínovatky v nadloží. Mladší PK se sestává ze spodního, mírně rubefikovaného, a svrchního, hnědě ozemněného braunlehmu. Nejmladší zahrnuje také dva braunlehmy, spodní z nich si uchovává původní braunlehmový ráz, svrchní byl výrazně illimerizován a granulován. Všechny uvedené půdy jsou vysoce polygenetické. Z typologické příslušnosti a stupně polygeneze vyplývá, že jejich tvorba mohla naposledy probíhat v teplých obdobích mindelského glaciálu (PK VII - PK IX). Pedostratigraficky lze však předpokládat stáří vyšší (až spodnopleistocénní).
Regionální členění: Český masiv > kvartér > kvartér akumulačních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: kvartér
Témata: stratigrafie, sedimentologie, paleontologie, archeologie, kvartérní geologie
Jevy: říční terasa, vrstva, zkameněliny - fauna, zkameněliny - flora, stratotyp
Původ geologických jevů (geneze): eolická (činnost větru), sedimentární
Hornina: spraš, hlína sprašová


Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní památka (NPP) v CHKO
Součást velkoplošného ZCHÚ (chráněné území): Pálava
Součást maloplošného ZCHÚ (chráněné území): Kalendář věků. Kód AOPK ČR: 2318. Odkaz na informace v  Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Světoznámý svrchnopleistocénní sprašový profil se 3 interstadiálními a 1 interglaciální půdou a 2 mladopaleolitickými horizonty na území Biosférické rezervace Pálava. Stratotyp srovnatelný s Stillfrierem A - stratotyp pro oblast jižní Moravy a Dolního Rakouska.
Střety zájmů: bez střetů, nestabilita terénu
Popis střetů zájmů: Zatím bez střetů, riziko sesuvů.


Literatura a další zdroje
  • Havlíček, P. (1991): Dolní Věstonice II. - nová významná kvarterně geologická lokalita. - Acta Univ. Carol., Geol., vol. 3/4, 233-288. Praha. Havlíček, P. - Tyráček, J. (1993): Excursion no. 4, Quartery of Southern Moravia. - in. Palaeontologische Gesellschaft 63. - Čes. geol. spol. a Universita Karlova. Smolíková, L. (1991): Plastosoly na lokalitě Dolní Věstonice. - Acta Univ. Carol., Geol., vol. 3/4, 289-302. Praha. , Zeman A. et al. (1986): Zpráva o přehledném výzkumu kvartéru a geomorfologie v úseku Jih se zaměřením na morfostrukturní analýzu pro vyhledávání ložisek přírodních uhlovodíků. - MS Archiv Čes. geol. ústavu, Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Pavel Havlíček, 29.11.1993
Aktualizoval(a): Havliček Pavel, 03.11.2008, Kukal Zdeněk, 22.12.2017


Citace

Databáze významných geologických lokalit: 676 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [ cit. 2024-06-17]. Dostupné z: https://lokality.geology.cz/676.


Lokalizace v mapě

Hodnocení

Vědecký význam: výjimečný
Vzdělávací význam: velký
Významnost jevu: mezinárodní
Reprezentativnost lokality: velká
Geologický význam: významný studijní profil, geovědně historický význam, geoturistická zajímavost (geotop)
Exkurzní lokalita: ano
Stav lokality: dobrý

Případné informace o změně aktuálního stavu lokality prosím zasílejte na lokality@geology.cz .


© ČGS 2024, verze: 1.01 - 5.5.14 [21.02.2024]