Bozkovské dolomitové jeskyně

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Semily
Obec: Bozkov
Katastrální území: Bozkov
Mapové listy: 03-41 Semily, 03-411 Rokytnice n.J.,03-413 Semily
Lokalizace: 500 m S od severního okraje obce, 1 km SZ od kóty 524 Na Končinách
Přístup k lokalitě: bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Stručná charakteristika: Krasové území s komplexem Bozkovských dolomitových jeskyní - nejrozsáhlejší krasový systém v oblasti severovýchodních Čech (délka 1050 m) vytvořený na rozdíl od ostatních jeskyní v České republice v metamorfovaném vápnitém dolomitu.
ID: 571


Geologie

Geologická charakteristika: Bozkovské dolomitové jeskyně – Bozkovské dolomitové jeskyně byly objeveny v r. 1947 při těžbě krystalického karbonátu na okraji obce Bozkov na svahu plošiny Na Vápenci (485 m n. m.) v čočce metamorfovaných krystalických dolomitů. Jeskyně vznikly erozí z prosakujících vod v nepravidelném tělese krystalického vápnitého dolomitu o rozměrech 400 × 300 m a mocnosti více než 100 m. Jeskyně dosahují hloubky 43 m a délky 1100 m a jsou zpřístupněny v délce 350 m. Vstup do jeskynního systému leží as 250–300 m od s. okraje Bozkova při jižním okraji listu mapy na rozhraní rozsáhlé náhorní planiny na severním okraji Bozkova (mimo list mapy) a zaříznutého skalnatého údolí Vraštilovského potoka, který je levostranným přítokem Kamenice. Čočka je zavrásněna v chlorit-sericitických fylitech, které se střídají s polohami zelených břidlic ŽBVK s několik metrů mocnými vložkami krystalických dolomitických vápenců. Stáří krystalického vápenitého dolomitu není známo, ale vzhledem k těsným vztahům ke středno až svrchnokambrickým horninám ŽBVK, je pravděpodobnější jeho kambrické stáří. Bozkovské dolomitové jeskyně jsou nejrozsáhlejším krasovým systémem sv. Čech (Kučera – Turnovec, ed. 1997). Dolomity jsou podél drobných mikrotrhlin silně silicifikovány; proto dochází k selektivnímu zvětrávání karbonátů za vzniku velmi malebných říms a žebroví, na některých místech s trsy jehličkovitého aragonitu. Nižší části krasového systému jsou zaplaveny. Vzniklé podzemní jezero je patrně největším krasovým jezerem v Čechách. Na starém peneplenizovaném reliéfu podlehly krystalické karbonáty hlubokému zvětrávání; jejich písčité eleuvium dosahuje mocnosti až 40 m. Na ojedinělých skalních výchozech ve svahu Vraštilovského potoka je možno pozorovat škrapový povrch, závrty o několiametrovém průměru. Níže v údolí se vyskytují vývěry krasových vod. Kromě klasických sintrových forem tvoří výzdobu jeskyní křemenné římsy a lišty vypreparované selektivní korozí, na některých místech trsy jehličkového aragonitu. Níže položené části jeskyní jsou vyplněny vodou, jejíž volná hladina tvoří pravděpodobně největší podzemní jezero v Čechách.
Regionální členění: Český masiv > centrální sudety > krkonošsko-jizerské krystalinikum > železnobrodské krystalinikum
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: litologie, petrologie, kvartérní geologie
Jevy: kras, inkrustace, jezero, jeskyně krasová
Původ geologických jevů (geneze): akvatická (činnost vody), metamorfní (regionální metamorfóza), zvětrávání
Hornina: dolomit


Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní památka (NPP)
Součást maloplošného ZCHÚ (chráněné území): Bozkovské dolomitové jeskyně. Kód AOPK ČR: 2065. Odkaz na informace v  Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Atraktivní turistická lokalita - dobře zpřístupněné krasové jeskyně v karbonátových horninách tzv.ponikelské skupiny železnobrodského krystalinika. Středisko speleologického výzkumu.
Součást národního geoparku: Český ráj
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.


Literatura a další zdroje
  • Mackovčin P., Sedláček M. a Kuncová J. (2002): Chráněná území ČR - Liberecko, Svazek III. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 331 s

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jan Drozen, 31.12.1994
Aktualizoval(a): Lorencová Markéta, 26.06.2007, Gürtlerová Pavla, 14.11.2008, Kachlík Václav, 11.11.2012


Citace

Databáze významných geologických lokalit: 872 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [ cit. 2024-05-24]. Dostupné z: https://lokality.geology.cz/571.


Lokalizace v mapě

Hodnocení

Vědecký význam: výjimečný
Vzdělávací význam: velký
Významnost jevu: národní
Reprezentativnost lokality: velká
Geologický význam: geovědně historický význam, geoturistická zajímavost (geotop)
Exkurzní lokalita: ano
Stav lokality: dobrý

Případné informace o změně aktuálního stavu lokality prosím zasílejte na lokality@geology.cz .


© ČGS 2024, verze: 1.01 - 5.5.14 [21.02.2024]