Maršovický vrch

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Česká Lípa
Obec: Chlum
Katastrální území: Maršovice u Dubé, Chlum u Dubé
Mapové listy: 02-42 Česká Lípa, 02-424 Jestřebí
Lokalizace: Vrcholová partie Maršovického vrchu a stěna nejvyšší etáže činného lomu na fonolit, přilehlý několikaetážový lom, část odlesněného hřbetu
Stručná charakteristika: lom odhalující těleso třetihorního fonolitu s tektonickým porušením
Technický objekt: lom
ID: 45


Geologie

Geologická charakteristika: Těleso fonolitu má charakter lakolitu, který pronikl v terciéru (spodní oligocén) do komplexu metamorfovaných svrchnoproterozoických hornin a nemetamorfovaných křídových sedimentů. Leží v ose tvz. maršovické elevace (Vejlupek - Kaas 1986), v JV. cípu jednoho z jejích segmentů - kry Maršovického vrchu. Tektonické pohyby modifikující omezení této kry spadají z velké části až do období po utuhnutí fonolitu a mají tak za následek silné porušení fonolitového tělesa. Geologickou a tektonickou stavbu fonolitu se zabývali například Graber (1907), Müller (1925), Klein (1963), nověji Coubal - Klein (1992) a Coubal - Klein - Adamovič (1993). Ložiskový průzkum prováděli Klícha a kol. (1970) a Nedomlel (1981). Petrografické a chemické složení fonolitu studovali např. Shrbený - Macháček (1973) a Krutský (1989). Jedná se o sodalitický fonolit s přímněsí analcimu. Těleso fonolitu na vrcholu Maršovického vrchu je na JV J a zčásti na SZ tektonicky omezeno. Pohyby na křehkých strukturách porušujících fonolit vyvolalo napětí směru SSZ-JJV s úklonem přibližně 45° k SSZ, případně k JV. Působilo tak zhruba kolmo na směr protažení kry Maršovického vrchu. Kra byla nalámána slabým střihem ve směru SSV-JJZ, ale hlavně silným příčným stlačením, které pravděpodobně souvisí s jejím výzdvihem (Adamovič - Coubal 1994, Coubal - Klein - Adamovič 1993). Tuto tektonickou zónu lze označit za transparentní. Stáří uvedené tektonické fáze je pravděpodobně svrchní miocén (Coubal - Klein 1992).
Regionální členění: Český masiv > terciér Českého masivu > terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: terciér
Témata: petrologie, geologie, strukturní geologie (tektonika), vulkanologie
Jevy: deformační stavby
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: fonolit


Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Předmětem navrhované ochrany jsou tyto jevy křehké tektoniky: tlakově smykové zlomy ve fonolitu doprovázené pásmy alternace a drcení, smykové zlomy ve fonolitu s klasicky vyvinutými striacemi, různé typy puklin ve fonolitu, zvláště tahově smykové pukliny s prostorovými útvary na puklinových plochách (doposud nepopsáno). Jde o výjimečný případ makroskopicky pozorovatelného tektonického porušení terciérních vulkanitů umožňující lepší datování alpinských tektonických pohybů v Českém masivu a o jediný prokazatelný případ transgresní zóny mladoalpinského stáží v centrální části Českého masivu. Ochrana rovněž zachovává estetický ráz krajiny a vzhled Maršovického vrchu jako krajinné dominanty. Dne 21.11.1994 oznámil OÚ Česká Lípa záměr vyhlášení zvláště chráněného území.
Střety zájmů: těžba povrchová
Popis střetů zájmů: Navrhované území se nachází v oblasti dobývacího prostoru ložiska újezd u České Lípy s těžbou fonolitu jako suroviny pro výrobu hutného drceného kameniva. Těžbu provádí a.s. Wimpey Severokámen. Lokalita byla těžbou dobře odkryta, nyní je však těžbou akutně ohrožena.


Literatura a další zdroje
  • Shrbený, O. - Macháček, V. (1973): Microelements in melilitic rocks in northern Bohemia. - Čas. min. geol., 19, 1, 15 - 25

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jiří Adamovič, 27.10.1994
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín, 18.04.2005


Citace

Databáze významných geologických lokalit: 45 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [ cit. 2024-06-17]. Dostupné z: https://lokality.geology.cz/45.


Lokalizace v mapě

Hodnocení

Vědecký význam:
Vzdělávací význam:
Významnost jevu:
Reprezentativnost lokality:
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)
Stav lokality:

Případné informace o změně aktuálního stavu lokality prosím zasílejte na lokality@geology.cz .


© ČGS 2024, verze: 1.01 - 5.5.14 [21.02.2024]