Lipník nad Bečvou – pyroklastika

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Přerov
Obec: Lipník nad Bečvou
Katastrální území: Lipník nad Bečvou
Mapové listy: 25-13 Přerov, 25-132 Lipník n.B.
Lokalizace: V levém nárazovém břehu potoka Hlásenec na sv. okraji Lipníka nad Bečvou
Přístup k lokalitě: bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Stručná charakteristika: V nárazovém břehu potoka Hlásenec vystupují jemnozrnná ryolitová pyroklastika zpod povodňových hlín.
ID: 4103


Geologie

Geologická charakteristika: V břehu potoka vystupují jemnozrnná ryolitová pyroklastika zpod povodňových hlín. Podle laminace zapadají pyroklastika k JV pod úhlem 65°. V roce 2017 se objevily další výchozy v korytě potoka v délce 8 m a ručně vrtanou sondou byla pyroklastika zastižena ještě 13 m dále po proudu. Pozorované výchozy dovolují odhadnout neúplnou mocnost horizontu na více než 8 m. Podloží ani nadloží pyroklastik se nepodařilo zastihnout, pravděpodobně ale tvoří horizont uvnitř vápnitých jílů badenu. Makroskopicky lze pyroklastika popsat jako světle zelenošedou laminovanou jemnozrnnou vulkanoklastickou horninu. Je většinou nezpevněná, místy se ale vyskytují i pevné, střepově rozpadavé horizonty. V jejím složení vysoce převažují ostrohranné střípky vulkanického skla, jejichž morfologie prozrazuje, že jde o jemnou drť pemzy. Vedle skla se na složení podílí i křemen, draselný živec i plagioklas, vzácně biotit a akcesoricky zirkon. Vulkanické sklo často nese na povrchu známky sekundárních přeměn, především na jílové minerály. Jílové minerály také převažují v základní hmotě mezi jednotlivými klasty.
Regionální členění: Karpaty > karpatská předhlubeň > karpatská předhlubeň - střední část > neogén Hornomoravského úvalu(až severní okraj Moravské brány)
Stratigrafie: spodní baden (morav)
Témata: geologie, vulkanologie
Jevy: vulkanoklastika
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: vulkanoklastika


Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: výchoz pyroklastik badenu, významná geologická lokalita v mapování 1 : 25 0000
Střety zájmů: nestabilita terénu
Popis střetů zájmů: hrozí poškození vodní erozí


Literatura a další zdroje
  • Bubík M. et al. (2017): Vysvětlivky ke geol. mapě 1 : 25 000 list 25-132 Lipník nad Bečvou. - MS ČGS Praha. Buriánek, D., Krejčí, O., Krejčí, V., Tomanová Petrová, P. (2021). Mineralogická charakteristika sekundárních změn miocenních vulkanoklastických hornin z jižní a střední Moravy (Česká republika). – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 28, 1–2, 93–104

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Petrová Pavla Tomanová, 20.11.2017
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk, 21.02.2018


Citace

Databáze významných geologických lokalit: 4103 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [ cit. 2024-06-17]. Dostupné z: https://lokality.geology.cz/4103.


Lokalizace v mapě

Hodnocení

Vědecký význam: velký
Vzdělávací význam: střední
Významnost jevu: nadregionální (kraje, CHKO, NP)
Reprezentativnost lokality: střední
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)
Stav lokality: ucházející

Případné informace o změně aktuálního stavu lokality prosím zasílejte na lokality@geology.cz .


© ČGS 2024, verze: 1.01 - 5.5.14 [21.02.2024]