Provodínské kameny

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Česká Lípa
Obec: Provodín
Katastrální území: Provodín
Mapové listy: 02-42 Česká Lípa, 02-424 Jestřebí
Lokalizace: Vrcholová partie Lysé skály (419) místně zvané Spící panna , čedičová skála, výrazná krajinná dominanta asi 3,5 km sv od obce Provodín.
Přístup k lokalitě: bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Stručná charakteristika: Vypreparovaná intruze bazaltoidu s drobnou nepravidelnou odlučností.
Technický objekt: staré dobývky
ID: 38


Geologie

Geologická charakteristika: Vrcholovou část Lysé skály tvoří vypreparované neovulkanické těleso tvořené plagioklasovým limburgitem (Shrbený 1992). Bloky s různými směry sloupků jsou odděleny mírně ukloněnými plochami. Vedle pecek olivínu obsahuje hornina poměrně časté xenolity granitu, fylitu, pískovce a granátického svoru (Graber 1903, Wurm a Zimmerhachel 1882). Okolí skály je tvořeno jílovci až prachovci s vložkami jemnozrnných pískovců teplického až březenského souvrství, v těsné blízkosti probíhají žíly bazaltoidu ve směru SSV-JJZ. Na příkrých a strmých svazích jsou mrazové srázy a sruby a úpatní haldy (Demek a kol. 1987). Svahy skalního úpatí pokrývají sutě.
Regionální členění: Český masiv > terciér Českého masivu > terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: terciér
Témata: geomorfologie, botanika, vulkanologie
Jevy: intruze, kamenné varhany (sloupcovitá odlučnost)
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: bazaltoid, pískovec, prachovec (siltovec)


Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Součást maloplošného ZCHÚ (chráněné území): Provodínské kameny. Kód AOPK ČR: 341. Odkaz na informace v  Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Vypreparované neovulkanické těleso, výskyt vzácné flory. Plocha 3.5 ha. Vyhlášení ZCHÚ: MK, 4. 7. 1956, č. předpisu: 17.504/55; dodatečná registrace ve Sbírce zákonů (Výnos MK ČSR č. 14.200/88 z 29. 11. 1988).
Střety zájmů: vodní zdroje
Popis střetů zájmů: V minulém století těžba kamene. Oblast ochranného vodohospodářského pásma Česká Lípa - jih.


Literatura a další zdroje
  • Demek, J. et al. (1987): Hory a nížiny. - Academia Praha
  • Mackovčin P., Sedláček M. a Kuncová J. (2002): Chráněná území ČR - Liberecko, Svazek III. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 331 s

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jiří Adamovič, 10.11.1994
Aktualizoval(a): Lorencová Markéta, 26.06.2007, Valečka Jaroslav, 27.08.2009


Citace

Databáze významných geologických lokalit: 38 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [ cit. 2024-07-23]. Dostupné z: https://lokality.geology.cz/38.


Lokalizace v mapě

Hodnocení

Vědecký význam: střední
Vzdělávací význam: střední
Významnost jevu: nadregionální (kraje, CHKO, NP)
Reprezentativnost lokality: velká
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)
Stav lokality: dobrý

Případné informace o změně aktuálního stavu lokality prosím zasílejte na lokality@geology.cz .


© ČGS 2024, verze: 1.01 - 5.5.14 [21.02.2024]