Navarov

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Jablonec nad Nisou
Obec: Zlatá Olešnice
Katastrální území: Lhotka u Zlaté Olešnice
Mapové listy: 03-41 Semily, 03-411 Rokytnice n.J.
Lokalizace: Skály nad řekou Kamenicí při jeho soutoku se Zlatým potokem, 300 m s. od osady Navarov
Přístup k lokalitě: terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Stručná charakteristika: Skály až několik m vysoké, tvořené metabazity různě deformovanými, v horní části s relikty silně deformovaných vřetenovitě protažených polštářů,často s vyvětralou mezipolštářovou lhotou, trhlinami po chladnutí.
ID: 3631


Geologie

Geologická charakteristika: Návarov – deformované relikty lávových poláštářů v metabazitech Železnobrodského vulkanického komplexu. Svrchní polohy až několik desítek metrů vysokých skal na levém břehu Kamenice, s. od ústí Zlatého potoka do Kamenice. Na výchozech vystupují různě intenzivně deformované a rekrystalované typy metabazaltů Železnobrodského vulkanického komplexu. V rámci několik desítek m vysokých stěn se střídají silně zbřidličnatělé páskované, většinou voštinovitě vyvětrávající zelené břidlice, které jsou tvořeny deformovanými různě orientovanými, rotovanými protaženými klasty původně lávových brekcií, které se tvořily rozpadem polštářových láv, s masivnějšími typy metabazitů, které odpovídají celistvým lávám nebo lávám s poměrně dobře zachovalými polštáři. Lávové polštáře jsou dobře zachovány v horních partiích výchozu jak dokumentuje. Na řadě polštářů jsou vyvinuty rychle schlazené krusty, radiálně uspořádané kontrakční trhliny, někdy se zachovávají také sekundárními minerály vyplněné mandle. Za vřetenovitě protaženými polštáři se vytvářejí asymetrické stíny, které dokládají násunový charakter duktilní deformace s pohybem nadloží k ZSZ. Zelené břidlice tvoří až více než 100 m mocný komplex původně submarinních bazaltů, jejichž chemismus kolísá od řídce zastoupených N-MORB bazaltů k mírně obohaceným P-MORB bazaltům s frakciovanějšími křivkami REE. Metabazalty jsou komagmatické s některými typy intermediálních až kyselých metakeratofyrů, které se vyznačují rovněž vysokými pozitivním hodnotami Nd 500 = +5,5–6,2.
Regionální členění: Český masiv > centrální sudety > krkonošsko-jizerské krystalinikum > krkonošské krystalinikum
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: geologie, strukturní geologie (tektonika), petrologie, geomorfologie
Jevy: láva, selektivní eroze, kaňon
Původ geologických jevů (geneze): magmatická, metamorfní (regionální metamorfóza), vulkanická, tektonická
Hornina: břidlice zelená, metabazalt


Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Výchoz ukazující, že zelené břidlice vznikly metamorfózou původně polštářových láv, které jsou částečně zachovány; z tvarů polštářů lze měřit původní ůklony lávových těles, studovat i deformační mechanismy a indikovat násunovéj pohyby směrem zsz.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Skála je v opuštěném kaňonu Kamenice, vrcholové partie přístupné od obce Lhotka, příp. přes údolí Zlatého potoka z Navarova, nehrozí zničení


Literatura a další zdroje
  • Klomínský, J., Bělohradský, V., Kachlík, V., Nývlt, D., 2004. Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000, 03-143 Liberec. Česká geologická služba, Praha.
  • Patočka, F., Fajst, M., Kachlík, V., 2000. Mafic-felsic to mafic-ultramafic Early Palaeozoic magmatism of the West Sudetes (NE Bohemian Massif): the South Krkonoše Complex. Z. geol. Wiss., 28((1/2)): 177-210.
  • Kachlík V. et.al. (2013): Vysvětlivky k základni geologické mapě ČR 1 : 25 000 list 03-411 Rokytnice nad Jizerou. MS archiv ČGS

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Václav Kachlík, 11.11.2011
Aktualizoval(a):


Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3631 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [ cit. 2024-07-23]. Dostupné z: https://lokality.geology.cz/3631.


Lokalizace v mapě

Hodnocení

Vědecký význam: střední
Vzdělávací význam: velký
Významnost jevu: národní
Reprezentativnost lokality: velká
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování)
Stav lokality: dobrý

Případné informace o změně aktuálního stavu lokality prosím zasílejte na lokality@geology.cz .


© ČGS 2024, verze: 1.01 - 5.5.14 [21.02.2024]