Křížky

Všeobecná charakteristika

Kraj: Karlovarský kraj
Okres(y): Cheb
Obec: Prameny
Katastrální území: Prameny
Mapové listy: 11-23 Sokolov, 11-233 Rovná
Lokalizace: 2 km SV. od Pramenů, 9 km JZ. od Horního Slavkova. Skalní výchozy v okolí kóty 817 m n.m U tří křížů.
Přístup k lokalitě: bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Stručná charakteristika: Vypreparovaný odlesněný hadcový hřbítek.
ID: 355


Geologie

Geologická charakteristika: Národní přírodní památka, rozloha 4 ha. Skalky v tělese Vlčího hřbetu, které náleží k mariánskolázenskému metabazitovému komplexu tvořené serpentinizovaným olivinovcem (serpentinitem či hadcem)(Žáček 1994). Výrazný hadcový výchoz tvořený celistvým bronzitickým serpentinitem. (Mackovčin 2005)
Regionální členění: Český masiv > bohemikum > mariánskolázeňský komplex
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: petrologie, botanika
Jevy: skála, výchoz, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: serpentinit (hadec)


Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní památka (NPP) v CHKO
Součást velkoplošného ZCHÚ (chráněné území): Slavkovský les
Součást maloplošného ZCHÚ (chráněné území): Křížky. Kód AOPK ČR: 198. Odkaz na informace v  Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Výchoz hadce se vzácnou květenou. Vyhlášení ZCHÚ: ONV Cheb, 22. 12. 1962.Největší výchoz plášťové horniny v širokém regionu. Unikátní chemické složení podmiňuje asociaci specifické flory.
Součást národního geoparku: Egeria
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.


Literatura a další zdroje
  • Zahradnický J., Mackovčin P.a kol.(2005): Plzeňsko a Karlovarsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek XI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str. 523, Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Vladimír Žáček, 18.10.1994
Aktualizoval(a): Žáček Vladimír, 13.11.2008


Citace

Databáze významných geologických lokalit: 872 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [ cit. 2024-05-24]. Dostupné z: https://lokality.geology.cz/355.


Lokalizace v mapě

Hodnocení

Vědecký význam: velký
Vzdělávací význam: střední
Významnost jevu: národní
Reprezentativnost lokality: velká
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)
Exkurzní lokalita: ano
Stav lokality: dobrý

Případné informace o změně aktuálního stavu lokality prosím zasílejte na lokality@geology.cz .


© ČGS 2024, verze: 1.01 - 5.5.14 [21.02.2024]