Goethova skalka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Karlovarský kraj
Okres(y): Cheb
Obec: Aš, Hazlov
Katastrální území: Nový Žďár, Skalka u Hazlova
Mapové listy: 11-13 Hazlov, 11-132 Hazlov
Lokalizace: 2.5 km sz od Hazlova, 700 m sz od Skalky. Lokalita je dobře přístupná po modré turistické značce, která vede z Aše do Hazlova. Lokalita zhrnuje celý skalnatý hřbet včetně Goethova vrchu (kota 670,3m) na jihu, který není zahrnut do pásma ochrany Přírodní památky.
Přístup k lokalitě: bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Stručná charakteristika: Přírodní skalní výchoz. Úzký skalní hřbet v délce cca 1 km, V severní části - Goethova skalka dosahuje výšky až 15 m.
ID: 352


Geologie

Geologická charakteristika: Vypreparovaná křemenná žíla, která je součástí českého křemeného valu, který probíhá paralelně s tektonickým zlomem Českého lesa. Okolí křemenné žíly je budováno dvojslídnými granity smrčinského masivu.
Regionální členění: Český masiv > saxothuringikum > krušnohorský pluton
Stratigrafie: variské stáří vyvřelin
Témata: geomorfologie, geologie
Jevy: skalní hradba
Původ geologických jevů (geneze): hydrotermální mineralizace
Hornina: žilný křemen, granit (žula)


Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Součást maloplošného ZCHÚ (chráněné území): Goethova skalka. Kód AOPK ČR: 577. Odkaz na informace v  Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Unikátní vypreparovaná křemenná žíla, součást českého křemenného valu. Přírodní památka, 2.26 ha, vyhlášena roku 1972 pod číslem 577. Vyhlášení ZCHÚ: ONV Cheb, 6.10. 1972. Bizardní křemencové skalky s mrazovými sruby a srázy, balvany, věžemi, okny a viklany.
Součást národního geoparku: Egeria
Střety zájmů: sport
Popis střetů zájmů: Na lokalitě jsou horolezecké cesty.


Literatura a další zdroje
  • Zahradnický J., Mackovčin P.a kol.(2005): Plzeňsko a Karlovarsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek XI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha str.14

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Vladimír Žáček, 18.10.1994
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla, 22.06.2007, Žáček Vladimír, 11.06.2010


Citace

Databáze významných geologických lokalit: 352 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [ cit. 2024-06-17]. Dostupné z: https://lokality.geology.cz/352.


Lokalizace v mapě

Hodnocení

Vědecký význam: velký
Vzdělávací význam: velký
Významnost jevu: národní
Reprezentativnost lokality: střední
Geologický význam: významný studijní profil, geovědně historický význam, geoturistická zajímavost (geotop)
Exkurzní lokalita: ano
Stav lokality: dobrý

Případné informace o změně aktuálního stavu lokality prosím zasílejte na lokality@geology.cz .


© ČGS 2024, verze: 1.01 - 5.5.14 [21.02.2024]