Bílé kameny

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Liberec
Obec: Rynoltice
Katastrální území: Jítrava
Mapové listy: 03-13 Hrádek nad Nisou, 03-134 Křížany
Lokalizace: Jz. úpatí vrchu Vysoká na okraji lesa asi 1 km severně od obce Jítrava, při hlavní silnici Liberec - Děčín.
Přístup k lokalitě: schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Stručná charakteristika: Izolované, až 20 m mocné morfologicky unikátní skály ze svrchnokřídových pískovců na jižním úpatí vrchu Vysoká (545 m n. m.) v sz. části Ještědského hřbetu.
ID: 34


Geologie

Geologická charakteristika: Skupina skal, tvořených křemennými (kvádrovými) pískovci. Stejnoměrně petrografické složení a zrnitost pískovců umožnily jejich vyhlazení do oblých hřibovitých až pravidelně kulovitých tvarů. Skály se vyznačují mimořádným zaoblením povrchu, především ve vrcholových částech. Pískovce jsou středně až hrubě zrnité s poměrně výraznou kaolinickou příměsí, v některých polohách je vyvinuto proudové (šikmé) zvrstvení. Stratigraficky náleží k jizerskému souvrství (střední až svrchní turon). Lokalita se nachází v předpolí lužického zlomu, oddělujícího českou křídovou pánev od ještědského krystalinika. Původně vodorovně uložené vrstvy pískovců jsou zde díky tektonickým pohybům ukloněné pod strmým uhlem (kolem 20°) generelně k JV. Dle Mackovčin a kol.:, 2002: Na lužickém zlomu byly vyzdviženy a ukloněny původně vodorovné vrstvy pískovců. Svrchní část pískovců (střední turon)je charakteristická vysokým podílem kaolinického tmelu mezi křemennými zrny a nevyvinutou vrstevnatostí. Tyto petrografické vlastnosti podmiňují velmi neobvyklý způsob zvětrávání svrchních partií pískovců do oblých, hřibovitých až pravidelně kulovitých tvarů. Na vrcholu jedné ze skal se nachází zajímavý geomorfologický útvar - dobře vyvinutá oválná skalní mísa s odtokovým žlábkem. Další zajímavostí je několik pseudokrasových jeskyněk a dutin vzniklých vyvětráváním a odnosem hrubozrnnějších poloh v pískovci. Některé skalní útvary připomínají hřbety a hlavy slonů - odtud lze odvozovat místní název „Sloní kameny".
Regionální členění: Český masiv > křída Českého masivu > česká křídová pánev > č. křídová pánev - lužický vývoj
Stratigrafie: turon
Témata: geomorfologie, sedimentologie
Jevy: skála, skalní mísa
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , zvětrávání
Hornina: pískovec


Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Součást velkoplošného ZCHÚ (chráněné území): Lužické hory
Součást maloplošného ZCHÚ (chráněné území): Bílé kameny. Kód AOPK ČR: 2414. Odkaz na informace v  Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Skupina skal budovaných turonskými pískovci. Přírodní památka v CHKO Lužické hory, vyhlášena ONV Liberec 2. 3. 1964; výměra 0,58 ha.
Střety zájmů: turistika, vegetace
Popis střetů zájmů: Vlivem vysoké návštěvnosti dochází k urychlení eroze vrcholových partií skalního komplexu. V rámci péče o ZCHÚ jsou odstraňovány náletové dřeviny ze skalních štěrbin.


Literatura a další zdroje
  • Mackovčin P., Sedláček M. a Kuncová J. (2002): Chráněná území ČR - Liberecko, Svazek III. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 331 s.
  • Mrázová Š. a kol. (2019): ResiBil – Bilance vodních zdrojů ve východní části česko-saského pohraničí a hodnocení možnosti jejich dlouhodobého užívání, ČGS, Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jaroslav Valečka, 07.11.1994
Aktualizoval(a): Lorencová Markéta, 26.06.2007, Valečka Jaroslav, 27.08.2009, Vajskebrová Markéta, 15.07.2021


Citace

Databáze významných geologických lokalit: 872 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [ cit. 2024-05-24]. Dostupné z: https://lokality.geology.cz/34.


Lokalizace v mapě

Hodnocení

Vědecký význam: střední
Vzdělávací význam: střední
Významnost jevu: nadregionální (kraje, CHKO, NP)
Reprezentativnost lokality: velká
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)
Exkurzní lokalita: ano
Stav lokality: ucházející

Případné informace o změně aktuálního stavu lokality prosím zasílejte na lokality@geology.cz .


© ČGS 2024, verze: 1.01 - 5.5.14 [21.02.2024]