Příhrazské skály

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Mladá Boleslav
Obec: Žďár, Kněžmost, Březina, Boseň, Mnichovo Hradiště, Branžež
Katastrální území: Srbsko, Olšina, Dneboh, Žehrov, Branžež, Březina u Mnichova Hradiště, Mužský, Žďár u Mnichova Hradiště
Mapové listy: 03-34 Sobotka, 03-341 Kněžeměst
Lokalizace: Mezi obcemi Dneboh, Olšina, Mužský, Příhrazy, Zakopaná a Srbsko. Východní hranici tvoří plot Žehrovské obory.
Přístup k lokalitě: bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Stručná charakteristika: Komplex skalních měst s neovulkanickými tělesy
ID: 2765


Geologie

Geologická charakteristika: Příhrazská vrchovina je součástí Vyskeřské vrchoviny. Nejvyšším bodem je obnažený vrchol žíly olivínického nefelinitu Mužského /463,4 m n.m./. Jde o tektonickou kru, která je mírně ukloněná k JV o asi půl stupně, což vyplývá z porovnání výšek povrchu kvádrových pískovců a úrovní vývěrů vod z jejich báze. Nejstaršími tvary jsou strukturní elevace - relikty strukturní plošiny. Skalní město Příhrazské skály zahrnuje 178 věží, stojících převážně v okrajích kaňonovitých údolí v čele tektonické kry. Čelo je lemováno pruhem sesuvů podle rotačních smykových ploch. Největší recentní sesuv proběhl v červnu 1926. Byla jím zničena větší část obce Dneboh a poškozena okresní silnice do Olšiny. Důsledkem sesuvů kerného typu je rozevírání puklin v rozsedliny, které umožňují tvorbu pseudozávrtů. Těch je zde asi 60, mezi nimi i propast s rozsedlinou sahající do hloubky 16 m pode dno pseudozávrtu. V kaňonovitých údolích Vlčí důl a Krtola se setkáváme se skalními branami, oblouky a jeskyněmi. Hojné jsou žlábkové škrapy a železité inkrustace, najdeme i skalní hřiby. Významné geologické profily jsou rovněž u Vepřska.
Regionální členění: Český masiv > křída Českého masivu > česká křídová pánev > č. křídová pánev - labský vývoj;
Český masiv > terciér Českého masivu > terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: turon, terciér
Témata: geomorfologie, sedimentologie, inženýrská geologie
Jevy: pseudozávrt, skalní brána (most), skalní věž, propast, jeskyně pseudokrasová, sesuv, inkrustace, skalní hřib, škrapy
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , akvatická (činnost vody), eolická (činnost větru), chemogenní, vulkanická, zvětrávání, tektonická, gravitační
Hornina: pískovec


Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Součást velkoplošného ZCHÚ (chráněné území): Český ráj
Součást maloplošného ZCHÚ (chráněné území): Příhrazské skály. Kód AOPK ČR: 2025. Odkaz na informace v  Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Významný komplex skalních měst s třetihorními neovulkanickými tělesy, přirozená a polopřirozená lesní společenstva, geomorfologicky cenné území.
Součást národního geoparku: Český ráj
Střety zájmů: sport, zemědělství
Popis střetů zájmů: Rezervace je cílem turistů, cykloturistů, horolezců, což místy vede k zesílení půdní eroze a k vyšším nákladům na údržbu sítě cest. Voda z jabloňových sadů kolem Mužského působí erozi v lesních roklích.Aktivní geodynamické jevy


Literatura a další zdroje
  • Mackovčin P., Sedláček M. a Kuncová J.(eds). (2002): Liberecko. In: Mackovčin P.a Sedláček M.(eds): Chráněná území ČR, Svazek III., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str.216 Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Pavlína Jirková, 13.02.2009
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla, 25.08.2009, Čech Stanislav, 21.11.2009


Citace

Databáze významných geologických lokalit: 872 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [ cit. 2024-05-24]. Dostupné z: https://lokality.geology.cz/2765.


Lokalizace v mapě

Hodnocení

Vědecký význam: střední
Vzdělávací význam: velký
Významnost jevu: nadregionální (kraje, CHKO, NP)
Reprezentativnost lokality: velká
Geologický význam: významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)
Exkurzní lokalita: ano
Stav lokality: dobrý

Případné informace o změně aktuálního stavu lokality prosím zasílejte na lokality@geology.cz .


© ČGS 2024, verze: 1.01 - 5.5.14 [21.02.2024]