Komáří vrch

Všeobecná charakteristika

Kraj: Karlovarský kraj
Okres(y): Sokolov
Obec: Stříbrná, Šindelová
Katastrální území: Obora u Šindelové, Nová Ves u Kraslic
Mapové listy: 11-12 Kraslice, 11-122 Krasice
Lokalizace: Horská dominanta 4 km sv. od Kraslic, 2,5 km jv. od Stříbrné
Stručná charakteristika: Soustava přirozených skalních výchozů a na ně vázaných geomorfologických útvarů a ekosystémů
ID: 2526


Geologie

Geologická charakteristika: Sled na sebe navazujících ekosystémů, založených na žulách karlovarského plutonu a modifikovaných mrazovým zvětrávání v kvartéru. Žulové skalní hradby, tory, kamenné hřiby, sruby, kamenná moře, fosilní sesuvy, kamenné proudy, soliflukční proudy, úpatní prameny, rašeliniště, akumulační terasy. V blokových polích byla zjištěny vzácné, resp. chráněné druhy lišejníků, kapraďorostů a brouků.
Regionální členění: Český masiv > saxothuringikum > krušnohorský pluton
Stratigrafie: variské stáří vyvřelin
Témata: botanika, zoologie, geologie, geomorfologie, petrologie
Jevy: skála, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): magmatická, zvětrávání mrazové
Hornina: granit (žula)


Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Dokonalý na sebe navazující sled erozních a akumulačních forem reliéfu krajiny, podmíněných mrazovým zvětráváním, s vyhraněnými ekosystémy a vzácnou flórou
Součást národního geoparku: Egeria
Střety zájmů: turistika
Popis střetů zájmů: Částí území prochází turisticky značená stezka


Literatura a další zdroje
  • Škvor, V. (1975): Geologie české části Krušných hor a Smrčin. - Knihovna ÚÚG, sv. 48, Praha. Rojík, P. (2000): Geologické a geomorfologické posouzení lokalit Komáří vrch a čedičový lom Rotava. - Okresní úřad Sokolo

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Petr Rojík, 15.03.2006
Aktualizoval(a):


Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2526 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [ cit. 2024-07-12]. Dostupné z: https://lokality.geology.cz/2526.


Lokalizace v mapě

Hodnocení

Vědecký význam:
Vzdělávací význam:
Významnost jevu:
Reprezentativnost lokality:
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)
Exkurzní lokalita: ano
Stav lokality:

Případné informace o změně aktuálního stavu lokality prosím zasílejte na lokality@geology.cz .


© ČGS 2024, verze: 1.01 - 5.5.14 [21.02.2024]