Hejda

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Náchod
Obec: Teplice nad Metují
Katastrální území: Lachov
Mapové listy: 04-31 Meziměstí, 04-314 Teplice na Moravě
Lokalizace: Pískovcový pahorek /626m/ v Polické pánvi, ssz. od stolové hory Ostaš.
Přístup k lokalitě: schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Stručná charakteristika: Pískovcový pahorek /626m/ ve vnitřní části Polické pánve.
ID: 1879


Geologie

Geologická charakteristika: Je tvořen kvádrovými pískovci středního turonu až coniaku. Pahorek je členěn podle tektonických puklin do několika dílčích hřbetů, hřbítků a pilířů, oddělených souběžnými suchými puklinovými roklemi. Celý terén nese uplatnění celé škály povrchových i podzemních pseudokrasových jevů. V pseudokrasových jeskyních (Horní sluj, Písečná)se vyskytují kořenové útvary - kořenové stalagmity představující vyjímečnou formu biospeleologické mykorhizy.
Regionální členění: Český masiv > křída Českého masivu > česká křídová pánev > č. křídová pánev - hejšovinský vývoj
Stratigrafie: turon
Témata: geomorfologie, geologie, strukturní geologie (tektonika), botanika
Jevy: skalní hřbet, skalní komín, skalní převis , skalní stěna, jeskyně pseudokrasová
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , organogenní (činnost organizmů)
Hornina: pískovec


Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně v CHKO
Součást velkoplošného ZCHÚ (chráněné území): Broumovsko
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Pískovcový pahorek tektonicky oddělený od stolové hory Ostaš. Kořenové stalagmity v pseudokrasových jeskyních
Součást národního geoparku: Broumovsko
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou popsány.


Literatura a další zdroje
  • Vítek J. (1986): Geomorfologie navrhovaná chráněné krajinné oblasti Broumovsko. - MS. str.68 + 35 příloh. Archiv CHKO Broumovsko. Police nad Metují.
  • Archiv Správy CHKO Broumovsko - evidované lokality
  • Čech, S., Gawlikowska, E. (1999): Góry Stolowe, Adršpašsko-teplické skály. Geologická mapa pro turisty. 1:50 000.- Państwowy Instytut Geologiczny-Český geologický ústav. Warszawa-Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Věra Plná, 27.01.2004
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla, 17.11.2009, Čech Stanislav, 21.11.2009


Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1879 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [ cit. 2024-07-12]. Dostupné z: https://lokality.geology.cz/1879.


Lokalizace v mapě

Hodnocení

Vědecký význam: střední
Vzdělávací význam: střední
Významnost jevu: regionální (mapování, VKP)
Reprezentativnost lokality: střední
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování)
Stav lokality: dobrý

Případné informace o změně aktuálního stavu lokality prosím zasílejte na lokality@geology.cz .


© ČGS 2024, verze: 1.01 - 5.5.14 [21.02.2024]