Rožmitál - lomy

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Náchod
Obec: Broumov
Katastrální území: Rožmitál
Mapové listy: 04-32 Broumov, 04-323 Broumov
Lokalizace: Východní konec obce Rožmitál, cca 600 m sz. od kóty 586 (U lomů).
Přístup k lokalitě: bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Stručná charakteristika: Naleziště primárních minerálů a fosilií.
Technický objekt: lom
ID: 1865


Geologie

Geologická charakteristika: Rozsáhlé, zčásti opuštěné lomy, zčásti lomy v provozu ve vulkanických horninách broumovského souvrství, olivětínské vrstvy. Primárními minerály jsou malachit, azurit, limonit, baryt, sulfidy a oxidy Cu, vzácně i ryzí Cu. Ve stropu andezitoidového příkrovu se nacházejí fosilní mlži. Zčásti masivní, zčásti mandlovcovité melafyry, v horní části většinou rozpraskané se záteky sedimentů (prachovce, někdy pískovce). Dále tu jsou hrubé i jemnější aglomeráty a pyroklastika různého druhu.
Regionální členění: Český masiv > Výplně mladopaleozoických pánví > sudetské (dříve lugické) mladší paleozoikum (včetně výskytů triasu) > vnitrosudetská pánev (čs. část);
Český masiv > Výplně mladopaleozoických pánví > vulkanity permokarbonu
Stratigrafie: perm
Témata: mineralogie, paleontologie, petrologie, vulkanologie
Jevy: intruze, láva, lávový proud, skalní stěna, vulkanoklastika, vulkán, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: melafyr, vulkanoklastika


Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně v CHKO
Součást velkoplošného ZCHÚ (chráněné území): Broumovsko
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Mineralogické a paleontologické naleziště.
Součást národního geoparku: Broumovsko
Střety zájmů: bez střetů, těžba povrchová
Popis střetů zájmů: Nejsou popsány.


Literatura a další zdroje
  • Tásler R., Kotlář J. (1987): Geologie chráněné krajinné oblasti Broumovsko. ? MS. str. 64 + 4 přílohy. Archiv CHKO Broumovsko. Police nad Metují. , Vítek J. (1986): Geomorfologie navrhovaná chráněné krajinné oblasti Broumovsko. MS. str.68 + 35 příloh. Archiv CHKO Broumovsko. Police nad Metují

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Věra Plná, 05.01.2004
Aktualizoval(a): Šimůnek Zbyněk, 09.10.2009


Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1865 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [ cit. 2024-07-12]. Dostupné z: https://lokality.geology.cz/1865.


Lokalizace v mapě

Hodnocení

Vědecký význam: výjimečný
Vzdělávací význam: velký
Významnost jevu: nadregionální (kraje, CHKO, NP)
Reprezentativnost lokality: velká
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)
Exkurzní lokalita: ano
Stav lokality: dobrý

Případné informace o změně aktuálního stavu lokality prosím zasílejte na lokality@geology.cz .


© ČGS 2024, verze: 1.01 - 5.5.14 [21.02.2024]