Údolí Vošmendy

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Semily
Obec: Roztoky u Semil, Příkrý, Bozkov
Katastrální území: Roztoky u Semil, Bozkov, Příkrý
Mapové listy: 03-41 Semily, 03-411 Rokytnice n.J.,03-413 Semily
Lokalizace: Údolí potoka Vošmendy sv. od Bozkova u Semil. Lokalita zahrnuje jak chráněné území Přírodní rezervace, tak i jižní část údolí Vošmendy k soutoku se Staroveským potokem.
Přístup k lokalitě: schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Stručná charakteristika: Geologicky a botanicky pozoruhodné území s krasovými jeskyněmi s krápníkovou výzdobou, s paleontologicky cennými sedimenty.
ID: 1637


Geologie

Geologická charakteristika: Úzce sevřené údolí s až 40 m vysokými svahy je zahloubeno v metamorfovaných horninách železnobrodského úseku krystalinika, zejména v epizonálně přeměněných horninách staršího paleozoika. Největší rozsah mají chloriticko-seritické fylity, místy proložené zelenými břidlicemi.Vyskytují se zde čisté krystalické vápence. V nich vznikl pozoruhodný kras s vyvěračkami (původně ponory) v řečišti potoka a 85 m dlouhou puklinovou jeskyní, objevenou při speleologickém průzkumu v 60. letech 20 století na východním svahu údolí. Krystalické horniny vystupují na svazích v podobě skalních srubů (např. nad soutokem Vošmendy a Staroveského potoka) (Mackovčin a kol., 2002). Rozsáhlé skalní defilé nad soutokem Vošmendy a Staroveského potoka asi 1,8 km VSV od Bozkova. Výchozy jsou tvořeny několika patry hornin různě postižených deformací. Jedná se konkrétně o spodnopaleozoické zelené břidlice místy postižené karbonitizací. U hornin je dobře vyvinutá metamorfní foliace a jsou přítomny uzavřené až otevřené vrásy. (Prouza 2010)
Regionální členění: Český masiv > centrální sudety > krkonošsko-jizerské krystalinikum > železnobrodské krystalinikum
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: geologie, hydrogeologie, paleontologie, sedimentologie
Jevy: kras, jeskyně pseudokrasová, deformační stavby, vrása
Původ geologických jevů (geneze): akvatická (činnost vody), sedimentární , metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: mramor (kalcitický, dolomitický), fylit, břidlice zelená


Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Součást maloplošného ZCHÚ (chráněné území): Údolí Vošmendy. Kód AOPK ČR: 1929. Odkaz na informace v  Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Krasové území s jeskyněmi a paleontologickými nálezy, luční společenstva, vyhlášeno OÚ Semily 3. 12. 1997, výměra 13,14 ha
Součást národního geoparku: Český ráj
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.


Literatura a další zdroje
  • Mackovčin P., Sedláček M. a Kuncová J. (2002): Chráněná území ČR - Liberecko, Svazek III. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha.
  • Kachlík V. a kol. (2013): Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000 , list 03-411 Rokytnice nad Jizerou, Česká geologická služba. Praha.
  • Prouza, V., red. (2010): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 03-413 Semily. Česká geologická služba. Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Markéta Lorencová, 23.11.2007
Aktualizoval(a): Mrázová Štěpánka, 20.10.2009, Prouza Vladimír, 22.04.2010, Kachlík Václav, 11.11.2012


Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1637 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [ cit. 2024-06-17]. Dostupné z: https://lokality.geology.cz/1637.


Lokalizace v mapě

Hodnocení

Vědecký význam: velký
Vzdělávací význam: velký
Významnost jevu: nadregionální (kraje, CHKO, NP)
Reprezentativnost lokality: velká
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)
Stav lokality: dobrý

Případné informace o změně aktuálního stavu lokality prosím zasílejte na lokality@geology.cz .


© ČGS 2024, verze: 1.01 - 5.5.14 [21.02.2024]