Klonk

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Beroun
Obec: Suchomasty
Katastrální území: Suchomasty
Mapové listy: 12-41 Beroun, 12-413 Králův Dvůr
Lokalizace: Skalnatý svah sv. od Suchomast na pravém břehu Suchomastského potoka mezi Suchomasty a Dolejším mlýnem
Přístup k lokalitě: schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Stručná charakteristika: Přirozené skalní výchozy na prudkém svahu 60 m nad Suchomastským potokem. Pod odkryvem je památník označující významný stratotyp.
ID: 158


Geologie

Geologická charakteristika: Mezinárodní stratotyp hranice mezi silurem a devonem je přírodním objektem prvořadého významu a plní účel světového standardu. Nepřerušený sled v hraničních vrstvách mezi silurem a devonem bez zásahů mladokaledonské orogeneze, bez ostrých faciálních změn a plynule sledovatelný vývoj faun, splňuje všechny předpoklady pro stratotypovou oblast. Skalní sráz poskytuje odkryvy v kopaninském souvrství (ludlow, silur), požárském souvrství (přídolí, silur) a lochkovském souvrství (lochkov, devon). Kopaninské souvrství v jižní části odkryvů je vyvinuto převážně ve facii tufitických vápnitých břidlic s vápencovými vložkam. Požárské souvrství je vyvinuto jako tmavě šedé deskovité vápence s vložkami vápnitých břidlic. Lochkovské souvrství má v nejnižší části vývoj analogický, teprve v nejvyšších odkrytých vrstvách je patrný přechod do světlých jemně bioklastických kotýzských vápenců. Vrstvy obsahují bohaté fauny (graptoliti, trilobiti, ostrakodi, konodonti, cefalopodi, mlži, chitinozoa aj.). Vlastní hranice mezi silurem a devonem je v profilu vedena uvnitř 7-10 cm mocné vrstvy č. 20 (vyznačuje se nástupem vůdčí fosilie Monograptus uniformis). V nadložní vrstvě sledu č. 21 je prvý výskyt trilobita Warbugella rugulosa. Interval hranice silur-devon je uměle očištěn a odkryt, vrstvy od nejvyšší části požárského souvrství číslovány (1-124). Klonk byl schválen jako prvý mezinárodní stratotyp hranice mezi geologickými útvary na 24. Mezinárodním geologickém kongresu v Montrealu (1972), od té doby je jedním z nejvýznamnějších geologických stratigrafických objektů ve světovém měřítku.
Regionální členění: Český masiv > bohemikum > Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: stratigrafie, paleontologie, geologie, litologie, sedimentologie
Jevy: zkameněliny - fauna, výchoz, stratotyp
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: břidlice, vápenec


Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní památka (NPP) v CHKO
Součást velkoplošného ZCHÚ (chráněné území): Český kras
Součást maloplošného ZCHÚ (chráněné území): Klonk. Kód AOPK ČR: 639. Odkaz na informace v  Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Světově platný mezinárodní stratotyp hranice silur - devon, význačná paleontologická lokalita. Vyhlášení ZCHÚ: KNV Středočeského kraje, 8. 2. 1977.
Součást národního geoparku: Barrandien
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Zatím nejsou, třeba ale chránit i širší předpolí SV. od odkryvu (pole mezi Klonkem a dobývacím prostorem velkolomu).


Literatura a další zdroje
  • Hladil, J. (1992): Are there turbidites in the Silurian - Devonian boundary stratotype (Klonk near Suchomasty, Barrandian, Czechoslovakia) - Facies, 26, 35-54. Erlangen
  • Horný, R. (1955): Studie o vrstvách budňanských v západní části Barrandienu. - Sbor. Ústř. úst. geol., Geol., 21, 2, 315-447. Praha
  • Chlupáč, I. (1993): Geology of the Barrandian.- Senckenberg - Buch, 69, 1-163. Frankfurt am Main
  • Chlupáč, I., Jaeger, H. a Zikmundová, J. (1972): The Silurian-Devonian boundary in the Barrandian.- Bull. Canad. Petrol. Geol., 20 (1), 104-174. Calgary
  • Chlupáč, I. (1987, ed.): Základní geologická mapa a vysvětlivky ČSSR 1:25 000, list 12-413 Králův Dvůr. - Ústřední geologický ústav, Praha
  • Martinsson, A. (1977): The Silurian - Devonian Boundary. - IUGS, Ser. A., 5, 1-349. Stuttgart

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Ivo Chlupáč, 18.03.1993
Aktualizoval(a): Steinová Marika, 12.11.2008


Citace

Databáze významných geologických lokalit: 158 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [ cit. 2024-07-23]. Dostupné z: https://lokality.geology.cz/158.


Lokalizace v mapě

Hodnocení

Vědecký význam: výjimečný
Vzdělávací význam: velký
Významnost jevu: mezinárodní
Reprezentativnost lokality: velká
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)
Exkurzní lokalita: ano
Stav lokality: dobrý

Případné informace o změně aktuálního stavu lokality prosím zasílejte na lokality@geology.cz .


© ČGS 2024, verze: 1.01 - 5.5.14 [21.02.2024]