Lom pod Větruší

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Ústí nad Labem
Obec: Ústí nad Labem
Katastrální území: Ústí nad Labem
Mapové listy: 02-41 Ústí nad Labem, 02-411 Ústí nad Labem
Lokalizace: Opuštěný stěnový lom za garážemi v Čajkovského ulici poblíž viaduktu a traťového tunelu.
Stručná charakteristika: Starý stěnový lom se zástavbou garážemi, profil několika lávovými proudy.
Technický objekt: lom
ID: 147


Geologie

Geologická charakteristika: Tato lokalita byla již dříve popsána (Shrbený 1968) jako typická ukázka stavby vulkanického komplexu. Nové výzkumy zde provedené (Cajz in Čech et al. 1991) vedly k rozšíření jejího významu jako příkladu jednoho z možných vzniků alternací bazaltoidních hornin Českého středohoří. V lomu jsou odkryty tři lávové výlevy spodní části vulkanosedimentárního komplexu. Jedná se o typickou ukázku výlevů odplyněné lávy do vodního prostředí s charakteristickým vývojem jednotlivých facií uvnitř vlastního proudu. Ve spodní partii lomové stěny, těsně nad garážemi, je odkryt kontakt dvou proudů, které odděluje sediment s organogenní příměsí. Na spodním i svrchním proudu je pozorovatelná změna intenzity alterace (argiliace), která vyznívá směrem do kontaktu. Obdobně lze sledovat i změnu v odlučnosti . Část lávového proudu, která přišla do kontaktu s vodním prostředím byla desintegrována za vzniku brekcie. Ta pak tepelně odstínila další masu proudu, a proto se běžně i v jádrech subakvátních proudů vyskytují sloupcově odlučné facie jako u proudů terestických. Na bázi vyššího proudu jsou zachovány kulové útvary, které lze označovat za ne zcela typicky vyvinuté jádra polštářů (pillow lava). Stratifikace pozorovatelná ve svrchní partii lávy spodního výlevu vznikla přeplavováním rozložené desintegrované hmoty. Lokalita dokumentuje jev syngenetické (přímé) desintegrace hmoty efuze označovaný jako hyaloklastéza nebo hyaloklastitová brekciace, který závisí pouze na charakteru okolního prostředí efuze samé. Tímto principem lze vysvětlit značné objemy klastických vulkanických hornin, aniž by bylo nutné předpokládat vysokou explozivitu vulkanismu.
Regionální členění: Český masiv > terciér Českého masivu > podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny > středohorský vulkanický komplex
Stratigrafie: terciér
Témata: vulkanologie, petrologie
Jevy: vulkanoklastika, láva, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická, sedimentární
Hornina: bazanit, vulkanoklastika


Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně v CHKO
Součást velkoplošného ZCHÚ (chráněné území): České středohoří
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Ukázka faciálního vývoje uvnitř lávového proudu v závislosti na interakci a okolním prostředí. Příklad původu alternací bazaltoidních hornin Českého středohoří.
Střety zájmů: zástavba
Popis střetů zájmů: Opuštěný lom byl využit pro stavbu garáží, které jsou nyní ohrožovány opadávající horninou. Patrně lze očekávat radikální stavební zásah, který lokalitu znehodnotí. Lokalita je součástí městské aglomerace !.


Literatura a další zdroje
  • Čech, S. et al. (1991): Vysvětlivky a Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000, list 02-411 Ústí nad Labem. - MS Archiv ČGU, Praha. Shrbený, O. (1968): Terciérní vulkanity střední části Českého středohoří. - MS kandidátská disertační práce, Archiv ČGU, Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Vladimír Cajz, 25.11.1993
Aktualizoval(a): Rapprich Vladislav, 07.10.2009


Citace

Databáze významných geologických lokalit: 147 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [ cit. 2024-06-17]. Dostupné z: https://lokality.geology.cz/147.


Lokalizace v mapě

Hodnocení

Vědecký význam:
Vzdělávací význam:
Významnost jevu:
Reprezentativnost lokality:
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování)
Exkurzní lokalita: ano
Stav lokality:

Případné informace o změně aktuálního stavu lokality prosím zasílejte na lokality@geology.cz .


© ČGS 2024, verze: 1.01 - 5.5.14 [21.02.2024]