Přibyslavice, lom č. 5

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Kutná Hora
Obec: Vlkaneč
Katastrální území: Přibyslavice u Vlkanče
Mapové listy: 13-43 Golčův Jeníkov, 13-431 Golčův Jeníkov
Lokalizace: opuštěný lom asi 500 m sv. od centra obce, asi 100 m záp. od lomu č.4
Přístup k lokalitě: schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Stručná charakteristika: opuštěný zatopený lom o průměru cca 50 m, výška stěny nad hladinou vody do 10 m.
Technický objekt: lom
ID: 1424


Geologie

Geologická charakteristika: Lom je založen v centrální části lělesa leukokrátní muskovit-turmalinické "přibyslavické" ortoruly (dříve "přibyslavická žula"). V lomu do ortoruly intruduje žilné těleso muskovitického aplitu a do aplitu intruduje muskovit-biotit-turmalinický pegmatit. Hranice mezi pegmatitem a aplitem je neostrá. Pegmatit vysílá do aplitu četné apafýzy bohaté turmalínem. Aplit je v blízkosti pegmatitu obohacen granátem. Jednotlivé krystaly granátu jsou přitom z velké části lokalizovány na střižných zonách vycházejících z pegmatitu. Granáty (spessarrtin-almandiny) obsahují často značné množství inkluzí křemene, což podporuje vysvětlení jejich vzniku metasomatosou při níž byly fluidy vycházejícími z pegmatitu zatlačeny všechny původní minerály aplitu s vyjímkou křemene. Styk aplitu s ortorulou je pozvolný a dosud se jej nepodařilo interpretovat. Velké krystaly granátu (běžně 5 cm) jsou známy z Přibyslavic od 30. let, sběratelé je do nedávné minulosti získávali v lomu č.3, který byl však přeměněn na skládku. Lom č.5 tak dnes zůstal jediným místem s výskytem granátu-spessartinu.
Regionální členění: Český masiv > moldanubikum > magmatity v moldanubiku
Stratigrafie: variské stáří vyvřelin
Témata: geologie, petrologie, mineralogie
Jevy: výchoz, minerál
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: pegmatit, aplit, granit (žula)


Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: v lomu jsou odkryty geologické vztahy mezi ortorulou, pegmatitem a granátonosným aplitem. V rámci přibyslavické ortoruly poslední místo s výskytem obřích krystalů granátu.
Střety zájmů: sběratelství, skládky odpadků
Popis střetů zájmů: hrozí změna lomu na divokou skládku odpadů, jak se již stalo u nedalekého lomu č.3. Je pravděpodobné, že náhradou za ztracený lom č.3 začnou lom těžit sběratelé.


Literatura a další zdroje
  • Povondra P. et al. (1987): Přibyslavice peraluminous granite. Acta Universitatis Carolinae, Geologica,1987: 183-283. Procházka Z. (1977): Revize šlichových anomálií, oblast II - Přibyslavice. MS archiv Geofond

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Karel Breiter, 02.12.2002
Aktualizoval(a): Štěpánek Petr, 14.09.2010, Kukal Zdeněk, 02.10.2012


Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1424 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [ cit. 2024-06-17]. Dostupné z: https://lokality.geology.cz/1424.


Lokalizace v mapě

Hodnocení

Vědecký význam: střední
Vzdělávací význam: střední
Významnost jevu: nadregionální (kraje, CHKO, NP)
Reprezentativnost lokality: střední
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)
Exkurzní lokalita: ano
Stav lokality: ucházející

Případné informace o změně aktuálního stavu lokality prosím zasílejte na lokality@geology.cz .


© ČGS 2024, verze: 1.01 - 5.5.14 [21.02.2024]