Přibyslavice, lom č.4

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Kutná Hora
Obec: Vlkaneč
Katastrální území: Přibyslavice u Vlkanče
Mapové listy: 13-43 Golčův Jeníkov, 13-431 Golčův Jeníkov
Lokalizace: Opuštěný lom v lese asi 500 m sv. od středu obce. Podle Povondry et al. (1987) jde o lom č.4.
Přístup k lokalitě: schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Stručná charakteristika: Těžba ortorul byla ukončena asi v 60. letech. Průměr lomu je asi 50 m, stěna vysoká kolem 5-6m. Stěna zarostlá křovím a náletem, dno lomu převážně zatravněné, místy zarostlé náletem listnáčů.
Technický objekt: lom
ID: 1423


Geologie

Geologická charakteristika: Lom je založen v centru největšího tělesa leukokrátní muskovit-turmalinické ortoruly, tzv. přibyslavické ortoruly (dříve též "přibyslavická žula").Ve stěně lomu lze pozorovat styk leukokrátního muskovitického granitu s muskovit-turmalinickou ortorulou a pronikání žil různých typů pegmatitů. V části lomu je zachycen i silně frakcionovaný muskovitický granit s granátem. Jde o geochemicky velmi zajímavou horninu obohacenou fosforem, velmi bohatou cínem a niobem, a přitom chudou fluorem. Styk granitu a ortoruly je zastřen tektonicky. Granit je navíc prorážen strmou asi 1 m mocnou žilou frakcionovaného pegmatitu, chemicky blízkého granitu. Z pegmatitu byl poprvé v ČR popsán vzácný minerál cínu nigerit (Čech et. al. 1978).
Regionální členění: Český masiv > moldanubikum > magmatity v moldanubiku
Stratigrafie: variské stáří vyvřelin
Témata: petrologie, mineralogie
Jevy: výchoz, minerál
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: granit (žula), pegmatit


Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Jediný výskyt specifického leukokrátního "cínonosného" granitu a pegmatitu, styk granitu s ortorulou.
Střety zájmů: skládky odpadků
Popis střetů zájmů: hrozí přeměna lomu na divokou skládku, jak se již stalo se sousedním větším a komunikačně o něco lépe přístupným lomem č.3


Literatura a další zdroje
  • Povondra P. et al. (1987): Přibyslavice peraluminous granite. Acta Universitatis Carolinae, Geologica,1987: 183-283. Procházka Z. (1977): Revize šlichových anomálií, oblast II - Přibyslavice. MS archiv Geofond. Čech et al. (1978): Accessory nigerite in a granite from central Bohemia, Czechoslovakia. N. Jahrbuch f. Mineralogie, Monatshefte, 1978, 337-345

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Karel Breiter, 02.12.2002
Aktualizoval(a): Štěpánek Petr, 14.09.2010


Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1423 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [ cit. 2024-06-17]. Dostupné z: https://lokality.geology.cz/1423.


Lokalizace v mapě

Hodnocení

Vědecký význam: střední
Vzdělávací význam: střední
Významnost jevu: regionální (mapování, VKP)
Reprezentativnost lokality: malá
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)
Exkurzní lokalita: ano
Stav lokality: špatný

Případné informace o změně aktuálního stavu lokality prosím zasílejte na lokality@geology.cz .


© ČGS 2024, verze: 1.01 - 5.5.14 [21.02.2024]