Tisá skála

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Kutná Hora
Obec: Bratčice
Katastrální území: Bratčice u Potěh
Mapové listy: 13-43 Golčův Jeníkov, 13-431 Golčův Jeníkov
Lokalizace: kota Tisá skála 391.7 m, 1 km vsv. od Přibyslavic
Přístup k lokalitě: schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Stručná charakteristika: Rozsáhlé přirozené výchozy centrálního tělesa přibyslavické ortoruly po obvodu a na vrcholu návrší v jinak plochém terénu modelovaném předkřídovou denudací.
ID: 1422


Geologie

Geologická charakteristika: Leukokrátní muskovit-turmalinická ortorula s hojným granátem. Ve výchozech lze pozorovat různé strukturní a petrografické variety ortoruly s místy velmi hojným výskytem turmalínu, křemenné žíly a pegmatitové žíly. Stáří ortoruly není známo. Celá oblast byla v předkřídové době hluboce erodována a zarovnána. Relativně tvrdší ortorulové těleso vyčnívalo z křídového moře, jehož bazální sedimenty byly potvrzeny v blízkém okolí. V kvartéru pak dovršilo modelaci terénu mrazové zvětrávání - vznik vrcholového toru a kamenného moře na úpatí.
Regionální členění: Český masiv > moldanubikum > magmatity v moldanubiku
Stratigrafie: variské stáří vyvřelin
Témata: geologie, petrologie, geomorfologie, mineralogie
Jevy: mrazový srub, výchoz, kamenné moře, tor (izolovaná skála), minerál
Původ geologických jevů (geneze): zvětrávání mrazové, magmatická
Hornina: pegmatit, žilný křemen, granit (žula)


Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Rozsáhlé výchozy optimálně umožňují studovat geologické, strukturní a petrologické vlatnosti většího tělesa leukokrátní ortoruly. Poloha při oblíbené turistické značce nabízí možnost umístit informační tabuli s geologickým popisem lokality.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: zalesněné území, nehrozí střety zájmů


Literatura a další zdroje
  • Povondra P. et al. (1987): Přibyslavice peraluminous granite. Acta Universitatis Carolinae, Geologica,1987: 183-283. Procházka Z. (1977): Revize šlichových anomálií, oblast II - Přibyslavice. MS archiv Geofond

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Karel Breiter, 02.12.2002
Aktualizoval(a): Štěpánek Petr, 14.09.2010, Kukal Zdeněk, 02.10.2012


Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1422 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [ cit. 2024-06-17]. Dostupné z: https://lokality.geology.cz/1422.


Lokalizace v mapě

Hodnocení

Vědecký význam: střední
Vzdělávací význam: střední
Významnost jevu: regionální (mapování, VKP)
Reprezentativnost lokality: střední
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)
Exkurzní lokalita: ano
Stav lokality: dobrý

Případné informace o změně aktuálního stavu lokality prosím zasílejte na lokality@geology.cz .


© ČGS 2024, verze: 1.01 - 5.5.14 [21.02.2024]