Holý vrch

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Litoměřice
Obec: Hlinná
Katastrální území: Hlinná
Mapové listy: 02-41 Ústí nad Labem, 02-413 Vaňov
Lokalizace: Lysá hora s. od Hlinné, 4 km s. od Litoměřic.
Přístup k lokalitě: bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Stručná charakteristika: Relikt čedičového lávového proudu.
ID: 1345


Geologie

Geologická charakteristika: Lysá hora je reliktem čedičového lávového proudu, který vytékal do vodního prostředí. V jeho podloží jsou známy třetihorní uhelné a diatomové sedimenty. Uhlí bylo v obci Hlinná dříve drobně těženo. V zatáčce silnice Hlinná - Kunratice je odkryta intenzivně přeměněnná čedičová láva. Je to spodní část jednoho z proudů, která byla při výlevu v přímém kontaktu s vodou. Obdobně byl přeměněn i celý povrch lávy. Takto vzniklá hornina tepelně odstínila jádro proudu, proto bývají uvnitř lávových proudů partie zcela čerstvého čediče. Přeměnou minimálně postižené jádro proudu tvoří vrcholovou část Lysé hory. Zde a na křovinatých a travnatých stráních je rezervací Holý vrch chráněn výskyt koniklece otevřeného (Cajz, 1996). Zajímavé geologické výchozy bazaltů na lokalitě lze najít ve vrcholových partiích Holého vrchu (skalky až 5m vysoké). Tyto místa podléhají ochraně PR. Na jz. svazích Holého vrchu jsou čedičové horniny odkryty v bývalém lomu, nyní již silně zarostlém. Tento lom stejně jako výchozy hyaloklastické brekcie v sedle při silnici do Hlinné nejsou zahrnuty pod ochranu PR. (2009)
Regionální členění: Český masiv > terciér Českého masivu > podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny > středohorský vulkanický komplex
Stratigrafie: terciér
Témata: vulkanologie, botanika
Jevy: lávový proud
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: bazalt (čedič), vulkanoklastika


Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Součást velkoplošného ZCHÚ (chráněné území): České středohoří
Součást maloplošného ZCHÚ (chráněné území): Holý vrch u Hlinné. Kód AOPK ČR: 113. Odkaz na informace v  Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Na křovinatých a travnatých stráních je rezervací Holý vrch chráněn výskyt koniklece otevřeného. Vyhlášení ZCHÚ: MŠVU, 8. 7. 1949, výn. 61.226/57; přehlášení: MK ČSR, výn. 14,200/88-SÚOP.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.


Literatura a další zdroje
  • Cajz, V. (edit.), 1996: České středohoří. Geologická a přírodovědná mapa 1:100000. - Str. 35, ČGÚ, Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jiřina Dašková, 03.07.2002
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla, 05.08.2009, Rapprich Vladislav, 11.11.2009


Citace

Databáze významných geologických lokalit: 872 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [ cit. 2024-05-24]. Dostupné z: https://lokality.geology.cz/1345.


Lokalizace v mapě

Hodnocení

Vědecký význam: střední
Vzdělávací význam: velký
Významnost jevu: nadregionální (kraje, CHKO, NP)
Reprezentativnost lokality: velká
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)
Exkurzní lokalita: ano
Stav lokality: dobrý

Případné informace o změně aktuálního stavu lokality prosím zasílejte na lokality@geology.cz .


© ČGS 2024, verze: 1.01 - 5.5.14 [21.02.2024]