Dubí hora

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Litoměřice
Obec: Úštěk
Katastrální území: Konojedy u Úštěku
Mapové listy: 02-42 Česká Lípa, 02-423 Úštěk
Lokalizace: Lom asi 2.5 km ZJZ. od Kravařů a 0.5 km JZ. od Konojed na úpatí elevace.
Přístup k lokalitě: bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Stručná charakteristika: Opuštěný stěnový lom s bochníkovitým rozpadem čediče.
Technický objekt: lom
ID: 134


Geologie

Geologická charakteristika: Starý lom JV. od Konojed byl založen v lávovém proudu analcimického tefritu Dubí hory (kóta 463). Odkryvem zachycená partie je velmi blízká původnímu čelu proudu. Znamená to tedy relativně malý stupeň eroze ve srovnání s většinou ostatních středohorských neovulkanitů. V lomu lze pozorovat příčně rozpukané ohýbané sloupce, které se jakoby sestávají z mnoha na sebe postavených bochníků. Subhorizontální odlučnost v kombinaci se sloupci je pro celý tento výlev charakteristická, což dokládá vývoj v současně činném lomu Dubičná. Ohýbání sloupců na chráněné lokalitě je způsobeno morfologií terénu, na který se lávový proud vylil. Ony charakteristické bochníky jsou pouze výsledkem větráním zvýrazněné primární textury horniny. Celý výlev leží na sedimentech březenského souvrství, které v době efuze mohlo dosti pravděpodobně obsahovat jisté procento vlhkosti. Interakce s takovým podložím by mohla být dalším důvodem pro zvýraznění kombinace odlučnosti (vznik bochníků).
Regionální členění: Český masiv > terciér Českého masivu > podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny > středohorský vulkanický komplex
Stratigrafie: terciér
Témata: vulkanologie, geologie, petrologie
Jevy: lávový proud, kamenné varhany (sloupcovitá odlučnost)
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: tefrit


Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní památka (NPP) v CHKO
Součást velkoplošného ZCHÚ (chráněné území): České středohoří
Součást maloplošného ZCHÚ (chráněné území): Dubí hora. Kód AOPK ČR: 2487. Odkaz na informace v  Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Důvodem ochrany je geologický fenomén. Kombinace sloupcové a deskové odlučnosti vytváří nezvyklé tvary. Vyhlášení ZCHÚ: ONV Litoměřice, 14. 10. 1966.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.


Literatura a další zdroje
  • Klein, V. et al. (1966): Základní geologická mapa 1 : 25 000 M-33-53-B-a Úštěk. - Archiv ÚÚG, Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Vladimír Cajz, 10.11.1994
Aktualizoval(a): Hradecký Petr, 10.11.2008, Rapprich Vladislav, 19.11.2008


Citace

Databáze významných geologických lokalit: 134 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [ cit. 2024-06-17]. Dostupné z: https://lokality.geology.cz/134.


Lokalizace v mapě

Hodnocení

Vědecký význam: střední
Vzdělávací význam: střední
Významnost jevu: národní
Reprezentativnost lokality: velká
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)
Exkurzní lokalita: ano
Stav lokality: dobrý

Případné informace o změně aktuálního stavu lokality prosím zasílejte na lokality@geology.cz .


© ČGS 2024, verze: 1.01 - 5.5.14 [21.02.2024]