Mariánská hora

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Ústí nad Labem
Obec: Ústí nad Labem
Katastrální území: Krásné Březno
Mapové listy: 02-41 Ústí nad Labem, 02-411 Ústí nad Labem
Lokalizace: Kóta 265 m n. m., v. část Ústí nad Labem, na levém břehu řeky Labe.
Přístup k lokalitě: bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Stručná charakteristika: Lakolitická intruze sodaliticko-natrolitikcého trachytu. Činný lom.
Technický objekt: lom
ID: 1333


Geologie

Geologická charakteristika: Intruze se vtlačila do křídových slínovců poblíž stratigrafické hranice březenské/merboltické pískovce. Celý lakolit je tvořen Mariánskou horou a tělesem Kamenného vrchu, které je odkryto na druhém břehu řeky. Labe si prořízlo cestu napříč lakolitem - tento jev se vysvětluje původně nesymetrickým tvarem tělesa, který je doložen průběhem deskovité odlučnosti. Petrograficky je hornina zajímavá výskytem primárního natrolitu v základní hmotě, proto pro ni byl používán lokální název marienbergit. V dutinách jsou četné hydrotermální minerály. Miner.: natrolit, apofylit, kalcit, wad, analcim, thomsonit, hyalit. Kontaktně metamor. miner. slínovcového pláště: wollastonit, Ti-granát, hydrogrosulár zvaný hibschit. Na vrcholu Mariánské hory je zachován relikt říční terasy ve výšce 120 m nad hladinou Labe. Mocnost říčních sedimentů dosahuje 3m, stáří: přelom terc./kvartér - paleontol. nález zubu chobotnatce: Archidiscodon meridionalis (pliocén), (Cajz, 1996).
Regionální členění: Český masiv > terciér Českého masivu > podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny > středohorský vulkanický komplex
Stratigrafie: terciér
Témata: geomorfologie, mineralogie, paleontologie, petrologie
Jevy: říční terasa, intruze, selektivní eroze
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: trachyt


Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Jedná se o klasickou lokalitu zajímavou z geomorf. a mineralogického glediska.
Střety zájmů: těžba povrchová
Popis střetů zájmů: Činný lom je situován v městském centru.


Literatura a další zdroje
  • Cajz, V. (edit.), 1996: České středohoří. Geologická a přírodovědná mapa 1:100000. - Str. 57, ČGÚ, Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jiřina Dašková, 28.05.2002
Aktualizoval(a): Radoň Miroslav, 07.10.2009, Rapprich Vladislav, 08.10.2009


Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1333 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [ cit. 2024-06-17]. Dostupné z: https://lokality.geology.cz/1333.


Lokalizace v mapě

Hodnocení

Vědecký význam: střední
Vzdělávací význam: střední
Významnost jevu: nadregionální (kraje, CHKO, NP)
Reprezentativnost lokality: velká
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)
Stav lokality: dobrý

Případné informace o změně aktuálního stavu lokality prosím zasílejte na lokality@geology.cz .


© ČGS 2024, verze: 1.01 - 5.5.14 [21.02.2024]