Dolní Zálezly

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Ústí nad Labem
Obec: Stebno
Katastrální území: Chvalov
Mapové listy: 02-41 Ústí nad Labem, 02-413 Vaňov
Lokalizace: 7 km j. od Ústí nad Labem, na levém břehu Labe v s. svahu údolí potoka, ústícího 1 km dále k v. do Labe.
Stručná charakteristika: Pískovna - opuštěná rozsáhlá, zčásti zasucená, zarostlá. Výška stěny až 22 m, otevřena byla již v roce 1906, ukončena v roce 1953. Další významná lokalita: blokové řícení v obci.
Technický objekt: pískovna
ID: 1332


Geologie

Geologická charakteristika: Jsou zde odkryty málo zpevněné rozpadavé pískovce a písky merboltického souvrství. Pískovce obsahují několik vložek světle šedých písčitých jílů. Pískovce jsou převážně středně zrnité, bělošedé a obsahují větší příměs jílovité, kaolinické složky. Surovina byla po těžbě na místě upravována plavením. Po vyplavení kaolinitické složky se písek používal ve sklářství, jemnozrnější frakce byly využívány jako brusné, někdy i slévárenské písky. V obci Dolní Zálezly prochází železniční trať sesuvnou akumulací, která vznikla hlavně blokovým řícením vulkanického materiálu ve 30. a 40. letech 20. století. Žíly sodalitických tefritů, sesuvem přemístěné, stejně jako žíly dříve odkryté drobnými lůmky jz. od obce patřily k nejvýznamnějším lokalitám zeolitů v Evropě. Poskytovaly krásné vzorky jehlicovitého natrolitu až 10 cm dlouhého, celistvý až radiálně paprsčitý mezolit, thomsonit, čirý analcim a apofylit, různě zbarvený chabazit, phillipsit a vzácný gismondin spolu s pyritem. Nově jsou uváděny nálezy phyllipsitu, chabazitu a natrolitu ze zcela alterované čedičové horniny, odkryté v pískovně, (Cajz, 1996).
Regionální členění: Český masiv > křída Českého masivu > česká křídová pánev > č. křídová pánev - lužický vývoj;
Český masiv > terciér Českého masivu > podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny
Stratigrafie: santon
Témata: petrologie, mineralogie
Jevy:
Původ geologických jevů (geneze):
Hornina:


Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Součást velkoplošného ZCHÚ (chráněné území): České středohoří
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Jedna z nejvýznamnějších lokalit zeolitů v Evropě.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.


Literatura a další zdroje
  • Cajz, V. (edit.), 1996: České středohoří. Geologická a přírodovědná mapa 1:100000. - Str. 53, ČGÚ, Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jiřina Dašková, 28.05.2002
Aktualizoval(a):


Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1332 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [ cit. 2024-07-12]. Dostupné z: https://lokality.geology.cz/1332.


Lokalizace v mapě

Hodnocení

Vědecký význam:
Vzdělávací význam:
Významnost jevu:
Reprezentativnost lokality:
Geologický význam:
Stav lokality:

Případné informace o změně aktuálního stavu lokality prosím zasílejte na lokality@geology.cz .


© ČGS 2024, verze: 1.01 - 5.5.14 [21.02.2024]