Nezabudické skály

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Rakovník
Obec: Velká Buková, Nezabudice
Katastrální území: Velká Buková, Nezabudice
Mapové listy: 12-32 Zdice, 12-322 Hudlice
Lokalizace: Skály a skalnaté svahy hlubokého údolí Berounky , 2km sv. od Nezabudic. Nad silnicí na levém břehu Berounky mezi Nezabudickým Mlýnem a Višňovou.
Přístup k lokalitě: bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Stručná charakteristika: Skalní zářez a skalnatý svah modelovaný vývojem říčního údolí Berounky
ID: 1167


Geologie

Geologická charakteristika: Zářezem silnice jsou odkryty typické horniny kralupsko-zbraslavské skupiny barrandienského proterozoika (sz. křídla). Jsou to převážně tmavé masivní droby hrubě lavicovité, s křemennými žilkami. Obsahují vložky prachovců a břidlic.
Regionální členění: Český masiv > bohemikum > Barrandien > proterozoikum Barrandienu > kralupsko-zbraslavská skupina
Stratigrafie: neoproterozoikum
Témata: geologie, stratigrafie
Jevy: skála
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , metamorfní (kontaktní metamorfóza)
Hornina: břidlice, droba, prachovec (siltovec)


Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Součást velkoplošného ZCHÚ (chráněné území): Křivoklátsko
Součást maloplošného ZCHÚ (chráněné území): Nezabudické skály. Kód AOPK ČR: 1087. Odkaz na informace v  Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Typické horniny kralupsko-zbraslavské skupiny Barrandienu, četné druhy chráněné flory i fauny (zejména plazi). Vyhlášení ZCHÚ: ONV Rakovník, 1. 12. 1989.Chráněná je pouze východní část mezi višňpovou a levostraným přítokem Berounky. Významné skalní výchozy v blízosti Nezabudického mlýna nespadají do území PR ale jsou pod ochranou CHKO Křivoklátsko.
Součást národního geoparku: Barrandien
Střety zájmů: vegetace
Popis střetů zájmů: Zarůstání skal.


Literatura a další zdroje
  • Ložek V., Kubíková J., Spryňar P. a kol.(2005): Střední Čechy. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek XIII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha str.77

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jan Mašek, 10.07.2001
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla, 15.05.2008, Steinová Marika, 24.09.2009, Steinová Marika, 23.11.2009


Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1167 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [ cit. 2024-07-12]. Dostupné z: https://lokality.geology.cz/1167.


Lokalizace v mapě

Hodnocení

Vědecký význam: střední
Vzdělávací význam: střední
Významnost jevu: nadregionální (kraje, CHKO, NP)
Reprezentativnost lokality: střední
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)
Exkurzní lokalita: ano
Stav lokality: ucházející

Případné informace o změně aktuálního stavu lokality prosím zasílejte na lokality@geology.cz .


© ČGS 2024, verze: 1.01 - 5.5.14 [21.02.2024]