Ejpovické útesy

Všeobecná charakteristika

Kraj: Plzeňský kraj
Okres(y): Rokycany, Plzeň-město
Obec: Ejpovice, Dýšina
Katastrální území: Dýšina, Ejpovice
Mapové listy: 12-33 Plzeň, 12-334 Rokycany
Lokalizace: S. svah bývalého železnorudného dolu, 500 m JJV. od kóty 430,2 (Hradiště). Celková výměra 0.89 ha.
Přístup k lokalitě: schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Stručná charakteristika: Území tvoří příkrý svah lomové stěny s výchozy buližníků.
Technický objekt: lom
ID: 1001


Geologie

Geologická charakteristika: Chráněné území tvoří těleso buližníku odkryté v severní stěně Ejpovického lomu, které vytvářelo útes ponořený do mělkého spodnoordovického moře. Na skalním útesu byly kromě zřetelných abrazních jevů způsobených příbojovou činností zachovány i původní organismy, které v tomto prostředí žily. Všechny známé organismy na tomto místě vytváří nenápadné povlaky přichycené na abradovaných částech příbřežního skalního srubu nebo na valounech a kamenech v okolí. Mezi nejčastější patří druh Berenicea vetera, dnes považovaný za organismus nejistého systematického postavení. Velmi významné jsou stromatolity, jejichž přítomnost jednoznačně dokládá velmi mělkovodní mořské prostředí.
Regionální členění: Český masiv > bohemikum > Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: paleontologie, stratigrafie, sedimentologie, petrologie
Jevy: zkameněliny - fauna
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: silicit


Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Součást maloplošného ZCHÚ (chráněné území): Ejpovické útesy. Kód AOPK ČR: 1660. Odkaz na informace v  Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Buližníky s porosty organismů spodnoordovického stáří jsou v celosvětovém měřítku nejstarším autochtonním výskytem organismů příbojové zóny. Vyhlášení ZCHÚ: OÚ Plzeň-sever, 15. 4. 1993; změny nebo doplnění: OÚ Rokycany, 10. 5. 1993.
Součást národního geoparku: Barrandien
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Území není bezprostředně ohroženo.


Literatura a další zdroje
  • Kraft, J. (1983): Chráněná a k ochraně navržená paleontologická naleziště Rokycanska. - Sbor. Západočes. Muz. v Plzni, Příroda, 45, 1-51. Plzeň. Mergl, M. (1983): Rocky - bootom fauna of Ordovician age in Bohemia (Arenigian, Prague Basin, Barrandian area). - Věst. Ústř. Úst. geol., 58, 333-339. Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jaroslav Kraft, 21.07.1993
Aktualizoval(a): Steinová Marika, 23.09.2009, Vajskebrová Markéta, 22.05.2019


Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1001 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [ cit. 2024-06-17]. Dostupné z: https://lokality.geology.cz/1001.


Lokalizace v mapě

Hodnocení

Vědecký význam: velký
Vzdělávací význam: velký
Významnost jevu: nadregionální (kraje, CHKO, NP)
Reprezentativnost lokality: velká
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)
Exkurzní lokalita: ano
Stav lokality: dobrý

Případné informace o změně aktuálního stavu lokality prosím zasílejte na lokality@geology.cz .


© ČGS 2024, verze: 1.01 - 5.5.14 [21.02.2024]