Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu: > Odolena Voda

Lokalizace

Odolena Voda

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Praha-východ
Katastrální území: Odolena Voda
Mapové listy: 1222, 12223
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - velimská, pražská, roudnická a ohárecká křída
Lokalizace: Sv. okraj obce Odolena Voda, v sv. svahu pod bývalou železnicí (vlečkou). Odkryv dlouhý 8 m začíná 30 m od pravé krajnice silnice Odolena Voda - cukrovar Úžice.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Umělý stěnový odkryv vzniklý při budování kanalizce odstřelením části svahu pod železniční vlečkou Odolena Voda - cukrovar Úžice.
ID : 56

Geologie

Geologická charakteristika: Skalní podloží je tvořeno tonalitem. Skalní kulisy jsou abrazně modelovány křídovým mořem. Na tonalitové podloží nasedají hrubozrnné konglomeráty spodnoturonského stáří. V základní hmotě těchto slepenců jsou jílovce s hojným biodetritem. Jsou zde i drobné fosforitové konkrece (!). Hojnou složku sedimentu jsou fekální hlízky, drobné ústřice a mořské houby. Za zmínku stojí zbytky laminovaných fosforických krust, které jsou velmi pěkným fenoménem, který by neměl být zničen příležitostnými návštěvníky lokality. Z přitmelených epibiontů dominuje Atreta a Spondylus doprovázený rourkami červů.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - magmatity v bohemiku, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - vltavsko-berounský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - turon, kadomské stáří vyvřelin
Témata: geologie, stratigrafie, paleontologie, mineralogie
Jevy: litologické rozhraní
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: slepenec (konglomerát) , tonalit

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: 1. Názorná ukázka transgrese svrchní křídy na abradované skalní podloží. 2. Naleziště osobitého společenstva spodnoturonských křídových fosílií. 3. Výskyt fosforitové mineralizace, dokumentuje náhlé změny prostředí. Možnost průkazu křídové bakteriální činnosti, v souvislosti se vznikem těchto fosforitů (?). Tj. význam studijní. Lokalitu navrhujeme k ochraně podle paragrafu 13 zákona číslo 114/92Sb. a to jako přechodně chráněnou studijní plochu.
Střety zájmů: dopravní stavby, vegetace
Popis střetů zájmů: Zákaz zakrytí deponiemi jakéhokoliv druhu by byl vítaný. Rovněž výsadba dřevin nebo rekultivace by mohla zničit tento nahodile objevený význačný odkryv.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Holásek, J. et al. (1988): Geologická mapa ČSSR, list 12-22 Mělník. - Čes.geol. úst. Praha. Hradecká, L. - Nekvasilová, O. - Žítt, J. (v tisku): Geologie a paleontologie lokality Odolena Voda (transgrese svrchnokřídových sedimentů na skalní pobřeží, fosfority, přitmelení epibionti). - Bohemia centr. Praha. Straka, J. et al. (v tisku): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, list 12-223 Odolena Voda. - Čes. geol. úst. Praha. Žítt, J. (v tisku): Výskyty fosforitů v příbřežním vývoji české křídy. - Zpr.geol.výz. r. 1992. Čes. geol. úst. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Nekvasilová Olga, Žítt Jiří, 12.12.93
Aktualizoval(a): Adamovič Jiří 17.02.07, Zelenka Přemysl 21.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 56 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-10-01]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/56.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]