Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu: > Černý důl

Lokalizace

Černý důl

Všeobecná charakteristika

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres(y): Opava
Katastrální území: Svatoňovice
Mapové listy: 1534, 15341
Geologická správní oblast: Moravskoslezský devon; drahanský, mírovský a jesenický kulm včetně kry Maleníku
Lokalizace: Vytěžený důl v lesním masivu Nízkého Jeseníku , cca 4 km na Z od Vítkova
Charakteristika objektu: opuštění jámy a lomy, důl
Technický objekt: důlní dílo, lom, jáma (šachta)
ID : 2400

Geologie

Geologická charakteristika: Opuštěný důl se třemi patry štol, kde se těžily pokrývačské břidlice. Jde o horniny moravického souvrství moravsko-slezského kulmu, velmi slabě metamorfované sedimenty flyšového charakteru s převahou pelitické sedimentace. Převládají laminované prachové břidlice nad tenkými vložkami jemně zrnitých drob. Strmé úklony k západu. Partie v nichž byla břidličnatost (kliváž) subparalelní s vrstevnatostí byly díky dokonalé štípatelnosti nejvhodnější pro těžbu pokrývačských břidlic.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum - jesenický kulm
Stratigrafie: paleozoikum - karbon - spodní karbon - kulm, paleozoikum - karbon - spodní karbon - kulm - visé
Témata: těžební činnost a její následky, petrologie, strukturní geologie (tektonika), litologie
Jevy: výchoz, zvrstvení
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , tektonická
Hornina: břidlice, droba, prachovec (siltovec)
Geologický význam: geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1140     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Opuštěný důl - zimoviště mnoha druhů netopýrů
Střety zájmů: turistika
Popis střetů zájmů: Neukázněné chování trampů - zřízena strážní služba
Popis stavu lokality: Doporučena terénní revize 04.11.2011;

Literatura

Weissmannová H. a kol (2004): Ostravsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek X. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str.245 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 26.02.10
Aktualizoval(a): Otava Jiří 26.10.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2400 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-04-20]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2400.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Subvertikální břidlice moravického souvrství, portál Černého dolu., Jiří Otava, 2012


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]