Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu: > Cihelna Kryry

Lokalizace

Cihelna Kryry

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Louny
Katastrální území: Kryry-Černčice
Mapové listy: 1213, 12131
Geologická správní oblast: Permokarbon a terciér středočeské a západočeské limnické oblasti
Lokalizace: 1.5 km jižně od centra města Kryry a 1 km západně od silnice Kryry-Petrohrad
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Nedávno opuštěná cihlena odkrývá tři etáže (ca 15-20 m stratigrafie)převážně červeně zbarvených jílovců a prachovců a tělesa arkóz líňského souvrství (stefan C)
Technický objekt: hliniště
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3268

Geologie

Geologická charakteristika: Rozsáhlá těžebna odkrývá sérii převážně jílovců a prachovců, masivních i horizontálně laminovaných s četnými projevy pedogeneze koncentrované do několika paleopůdních horizontů. Tyto horizonty jsou typické šedo-zelenou skvrnitostí, množstvím drobných karbonátových konkrecí, tenkým tmavě červeným illuviálním horizontem a také inkrustacemi kořenů původních rostlin. Různě zralé, až 1 m mocné paleopůdní horizonty leží v sérii červených laminovaných jílovců a převážně masivních prachovců, které představují jezerní sedimenty a fosilní spraše rozlehlých aluviálních plošin vázaných na meandrující říční pásy, jak je vidět v okrajových částech lomu kde vystupují mohutná čočkovitá tělesa bělavých hrubozrnných arkóz. Sedimentární záznam odkrytý v cihelně Kryry představuje unikátní paleoklimatický archív z oblasti rovníkové Pangey v období hranice karbon-perm (295 Ma) neboť paleopůdní horizonty vznikaly v přímém kontaktu s tehdejší atmosférou a nenesou známky významné postsedimentární přeměny. V lomu je rovněž odkryto několik zlomů s poklesovou tektonikou v řádech několika metrů.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - středočeské a západočeské mladší paleozoikum
Stratigrafie: paleozoikum - karbon - svrchní karbon - siles
Témata: sedimentologie, stratigrafie
Jevy: konkrece, deformační stavby, inkrustace, čeřiny, bahenní praskliny, zvrstvení, zlom, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: jílovec (lupek), prachovec (siltovec), arkóza
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Unikátní, prakticky už pouze jediná takto rozsáhlá lokalita čevených jílovců líňského souvrství s dobře vyvinutými typickými jevy pro sedimenty tohoto souvrství, které zároveň představují unikátní záznam měnícího se klimatu a prostředí rovníkové Pangey na hranici karbon/perm.
Střety zájmů: rekultivace, nestabilita terénu, vegetace
Popis střetů zájmů: Nedávno opuštěná cihelna (cca 3 roky, stav 2010) je určena k rekultivaci, což zřejmě povede k zániku lokality. Nestabilita převážně jílovito-prachovitých stěn ale také povede k jejich postupnému zarovnání. Velmi vhodný kandidát pro šetrnou rekultivaci provedenou tak, že bude zajištěna stabilizace a ochrana nejcenějších partií.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Dosud nezpracovaná lokalita, která je předmětem současného výzkumu (projekt GAČR).

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Lojka Richard, 24.10.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3268 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-03-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3268.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]