Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu > Klínovčík

Lokalizace

Klínovčík

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Teplice
Katastrální území: Mikulov
Mapové listy: 0232, 02321
Geologická správní oblast: Krušnohorské krystalinikum; karlovarský masiv (sz. část)
Lokalizace: asi 600 m jjv. od kóty 836 m (Klínovčík), cca 700 m sz od Mikulova v Krušných horách, 800 m zsz. od železniční zastávky v Mikulově
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: zářez asi 100 m dlouhý a 2 - 12 m vysoký po obou stranách železniční trati
ID : 2038

Geologie

Geologická charakteristika: Ortoruly jsou v čerstvém stavu bělošedé. Většinou jsou však značně zvětralé, okrově hnědé, rozpukané a podrcené, nepravidelně úlomkovitě až destičkovitě rozpadavé. Při v. okraji zářezu je asi 2 m mocná žíla zelenošedého afanitického granitového porfyru, obsahující v jemnozrnné základní hmotě asi 10% 1 - 4 mm velkých vyrostlic živců (směr žíly 25/40°).Ta je součástí žilného doprovodu teplického ryolitu Při z. okraji zářezu, asi 40 m od konce mostu je téměř 20 m široká poruchová zóna, v níž jsou ortoruly silně podrcené, kostičkovitě rozpadavé, se zcela kaolinizovanými živci a červenohnědě zbarvenými oxidy Fe. Směr poruchy je 80/80°.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - sasko-durynská oblast (saxothuringikum) - krušnohorsko-smrčinské krystalinikum - krušnohorské krystalinikum, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - vulkanity permokarbonu - teplický ryolit
Stratigrafie: paleozoikum až proterozoikum, paleozoikum - karbon
Témata: petrologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: deformační stavby, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: ortorula, porfyr
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: muskovitická ortorula s přechodem do metagranitu s žílou granitového porfyru a 20 m mocnou poruchovou zónou
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.

Literatura

Schovánek P. a kolektiv autorů, 2001: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 listy 02143 Cínovec a 02321 Dubí.- Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Schovánek Pavel, Elznic A., 14.04.04
Aktualizoval(a): Mlčoch Bedřich 22.11.18

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2038 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-08-16]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2038.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]