Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Charakteristika > Exkurzn������������������������������������������������������������������������ lokality: > Anenský mlýn

Charakteristika

Anenský mlýn

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Brno-venkov
Katastrální území: Ořechov
Mapové listy: 2434, 24342
Geologická správní oblast: Letovické, krhovické, nectavské a svinovsko-vranovské krystalinikum; moravikum; krystalinikum miroslavské hrástě; brunovistulikum
Lokalizace: Levý břeh Bobravy asi 300 m V. od silnice Ořechov - Střelice.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Opuštěný lom středních rozměrů.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 771

Geologie

Geologická charakteristika: Lom je založen v amfibol-biotitických granodioritech, které obsahují četné enklávy biotit-amfibolických až amfibol-biotitických gaber a dioritů o rozměrech od několika cm do několika desítek m. V západní části lomu dominují biotit-amfibolické diority až gabra. Ve zbývající části lomu jsou odkryty biotitické granity až amfibol-biotitické granodiority s mafickými enklávami. Mafické enklávy často mají jemnozrnnější schlazené okraje a bývají rozlámány. Granity obsahují četné uzavřeniny dioritů a pronikají do dioritů jako odžilky. V místech větší akumulace xenolitů se granitům zjemňuje zrno. Diority také proniká asi 1 m mocná žíla porfyrického mikrodioritu a drobné aplitové až pegmatitové žilky (1–10 cm mocné). Kontakt porfyritové žíly je většinou tektonizovaný, v reliktech je zachováno difuzní až prstovité prolínání do okolních hornin.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - brunovistulikum
Stratigrafie: kadomské stáří vyvřelin
Témata: petrologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: charakteristická hornina, intruze, žíla (magmatická)
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: granit (žula), diorit
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Struktury intruze granitového magmatu do dioritů.
Střety zájmů: vegetace
Popis střetů zájmů: Lom postupně zarůstá, lokalita je tak zhnehodnocována.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Lokalitu doporučujeme k ochraně jako jeden z nejlépe zachovalých příkladů míšení magmat v západní části brněnského masivu. 19.11.2014;

Literatura

Musilová, L. (1978): Enklávy v granodioritech brněnského masívu. - MS PŘF MU Brno.; Buriánek, D. et al.(2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list 24-342 Brno-jih. - MS, Česká geologická služba.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Hanžl Pavel, 03.11.94
Aktualizoval(a): Buriánek David 14.11.12, Buriánek David 19.11.14

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 771 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-12-08]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/771.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Roztržená dioritová enkláva v granitu, Pavel Hanžl, 1997
Dioritové enklávy v granitu, Pavel Hanžl, 1997


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]