Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Charakteristika > Exkurzn������������������������������������������������������������������������ lokality: > Babiččino údolí - Staré Bělidlo

Charakteristika

Babiččino údolí - Staré Bělidlo

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Náchod
Katastrální území: Česká Skalice
Mapové listy: 0433, 04333
Geologická správní oblast: Permokarbon podkrkonošské a vnitrosudetské (dolnoslezské) pánve
Lokalizace: Skalky na pravém břehu Úpy, mezi St.Bělidlem a Bílým mostem, 300 m s. od kóty 332 s. od České Skalice.
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skalky na pravém břehu Úpy, délky 200 m a výšky až 15 m, částečně zasuceno
Exkurzní lokalita: ano
ID : 292

Geologie

Geologická charakteristika: Slepence transgredující přes novoměstské fylity zábřežského krystalinika(sericitické fylity proterozoického stáří )jsou řazeny ke kumburskému souvrství (barruel - westphal D). Na lokalitě mají mocnost až 20 m a přecházejí v arkózovité pískovce. Hrubozrnné bazální slepence s podpůrnou strukturou matrix mají velikost valounů 25-30 cm a jsou tvořeny křemencem, křemenem, řídce buližníkem, tmavošedým rohovcem, pískovcem, krystalinickým materiálem a kyselými vyvřelinami. Živce v základní písčité hmotě jsou zpravidla kaolinizovány až zcela rozloženy. Přítomnost častých valounů křemenců je pro slepence charakteristická. Faciálně podobné jsou hronovské slepence od Hronova, jejichž sedimentace začala o něco dříve (petrovické vrstvy odolovského souvrství). Transgresní plocha je značně nerovná a fylity v bezprostředním podloží karbonu nejsou fosilně zvětrány. Úlomky podložních fylitů se vyskytují v bazálních karbonských slepencích jen vyjímečně. Fylity jsou tmavošedé, často detailně provrásněné horniny s hojnými čočkami sekrečního křemene.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - krkonošsko-jizerské krystalinikum, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - sudetské (lugické) mladší paleozoikum (včetně výskytů triasu) - vnitrosudetská pánev (čs. část)
Stratigrafie: paleozoikum - karbon, proterozoikum
Témata: stratigrafie, geologie, sedimentologie
Jevy: transgrese, diskordance, tektonické zrcadlo, vrstva, litologické rozhraní
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: fylit, slepenec (konglomerát) , arkóza
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní památka (NPP)
Kód AOPK ČR: 2404     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Je součástí území NPP - Babiččino údolí (id 2900 ). Transgrese sv. karbonu přes novoměstské fylity. Jediný a zároveň nejlepší příklad sedimentace karbonských slepenců na krystaliniku v sv. Čechách. Jedná se o sv. karbonskou sedimentaci aluviálních kuželů při okraji pánve.
Střety zájmů: vegetace
Popis střetů zájmů: Nejsou. Lokalita leží na území národní kulturní památky. Tyto výchozy by měly být uchráněny před zarůstáním.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Petraschek W.(1913): Geologische Karte der oesterreichisch-ungarischen Monarchie. NW-Gruppe,Nr.17, Josefstadt-Náchod (s vysvětlivkami).-K.-koen.geol.Reichsanst.Wien.; Prouza V.(1966): Výsledky geologicko-stratigrafických výzkumů v Ratibořickém údolí u České Skalice.-Zpr.geol.výzk. v r.1964,123-126.Praha.; Vejlupek M.(1990): Vysvětlivky ke geol.mapě 1:50 000 Náchod 04-33.-Archív ČGÚ.Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Prouza Vladimír, 01.01.01
Aktualizoval(a): Prouza Vladimír 07.11.08

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 292 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-12-08]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/292.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Výchoz slepenců kumburského souvrství (sv. karbon) transgredujících na novoměstské fylity zábřežského proterozoika , Bedřich Mlčoch, 2008
Kontakt tzv. novoměstských fylitů zábřežského krystalinika s karbonskými hrubozrnnými polymiktními slepenci fluviálního původu, Pavel Bokr, 2007


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]