Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Charakteristika > Exkurzn������������������������������������������������������������������������ lokality: > Baba - Žerůvky

Charakteristika

Baba - Žerůvky

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Olomouc
Katastrální území: Žerůvky
Mapové listy: 2422, 24224
Geologická správní oblast: Moravskoslezský devon; drahanský, mírovský a jesenický kulm včetně kry Maleníku
Lokalizace: 250 m sv. od kóty 265 m Baba, cca 1 km s. od obce Žerůvky, 4 km jz. od okraje Olomouce, zářez jv. strany dálnice Brno - Olomouc (u benzinové pumpy)
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: zářez dálnice s odkryvy v délce asi 30 m, výška 2 - 3 m
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1535

Geologie

Geologická charakteristika: Kontakt brunovistulika s bazálními klastiky devonu v jz. okolí Olomouce. V j. části zářezu (směrem do benz. pumpy) vystupují silně navětralé až rozpadavé šedozelené až rezivě hnědé kataklasticky zbřidličnatělé granodiority a mylonity brunovistulika s výraznou foliací. V části při výjezdu na dálnici vystupují silicifikované křemenné pískovce až slepence bez viditelné vrstevnatosti devonských bazálních klastika, velikost valounů max. 5 cm. Vzájemný kontakt brunovistulika a devonských klastik je reprezentován téměř vertikální mylonitovou zónou ukloněnou zhruba k S - špatně pozorovatelné a neměřitelné pro zasucení.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - brunovistulikum, Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum
Stratigrafie: paleozoikum - devon, kadomské stáří vyvřelin
Témata: stratigrafie, petrologie, sedimentologie
Jevy: výchoz
Původ geologických jevů (geneze): magmatická, sedimentární , zvětrávání
Hornina: granodiorit, pískovec, křemenec, slepenec (konglomerát)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Kontakt brunovistulika s bazálními klastiky devonu
Střety zájmů: nestabilita terénu, dopravní stavby
Popis střetů zájmů: suťový svah na okraji dálnice, údržba dopravní stavby, silně zasuceno, zesvahovinováno
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Významný profil odkrý vající kontakt mylonizitovaných granodioritů brunovistulika s bazálními slepenci devonu. Po provedené terenní revizi a kontrole spoučasného stavu lomu doporučeno zařadit mez chráněné lokality Podle ter. kontroly Havlíčka P. dne 14.8.2003 - silně zasuceno a zesvahovinováno. Zároveň fotograficky dokumentováno pro databazi geol. lokalit. 14.08.2003;

Literatura

Hrubeš M. a kolektiv autorů,2000: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 24224 Olomouc.- Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Havlíček Pavel,Hrubeš Martin,Zapletal J., 05.10.03
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 21.02.05, Otava Jiří 05.11.11, Kukal Zdeněk 05.11.12, Kukal Zdeněk 20.11.12, Havlíček Pavel 14.08.03

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1535 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-12-08]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1535.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pavel Havlíček, 2003
Pavel Havlíček, 2003
Pavel Havlíček, 2003
Pavel Havlíček, 2003


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]