Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lom Konstantin

Vyhledávání

Lom Konstantin

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Šumperk
Katastrální území: Velké Vrbno
Mapové listy: 1423, 14232
Geologická správní oblast: Orlicko-sněžnické, novoměstské a staroměstské krystalinikum
Lokalizace: severní okraj obce Velké Vrbno, 700 m jz. od kóty 904 m
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: lom s občasnou těžbou
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 615

Geologie

Geologická charakteristika: Lom Konstantin leží v severozápadní části velkovrbenské klenby v tzv. velkovrbenské grafitové zóně. Celá brachyantiklinálná struktura je intenzivně tektonicky postižena. Oblast je tvořena pestrou škálou metamorfovaných hornin. Za nejspodnější horizont lze považovat biotitické kvarcity, jejichž nadloží tvoří granátické fylity. Vlastní gafitové sloje lemují obvod celé klenby a jsou doprovázeny převážně velmi pestrou skladbou karbonátových hornin, od čistých krystalických vápenců po krystalické dolomity s množstvím přechodných typů. Generelní směr souvrství je severojižní, úklon velmi proměnlivý k západu. Směrná délka ložiska je cca 800 m, mocnost ložiskových poloh je velmi variabilní, většinou se pohybuje kolem 2-3 m.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - orlicko-sněžnické krystalinikum
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: ložisková geologie, mineralogie, petrologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: výchoz
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: mramor (krystalický vápenec, dolomit), kvarcit, fylit
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Jediná těžená severomoravská lokalita grafitu.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: V současnosti těžba pouze příležitostná, těží se dolomitické vápence pro zemědělské účely. 02.06.2011; Po ukončení těžby doporučeno zachovat geologicky cenné fenomény a provézt ciitlivou rekultivaci 08.06.2011;

Literatura

Květoň, P.(1951): Stratigrafie krystalinických sérií v okolí severomoravských grafitových ložisek. -Sbor. ÚÚG, LXVIII/1951, odd. geol. Praha. Harazim S.(1976): Šmula R. (1994): Výsledky podrobného geologického průzkumu na lokalitě Konstantin u Starého Města pod Sněžníkem. - Uhlí, rudy, geologický průzkum, vol. 1, No. 8, pp. 309-313. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Pecina Vratislav, 31.10.94
Aktualizoval(a): Pecina Vratislav 02.06.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 615 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-04-20]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/615.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Grafitové polohy ve vápencích., Pavla Gürtlerová, 2011
Grafitové polohy ve vápencích., Pavla Gürtlerová, 2011
Celkový pohled., Pavla Gürtlerová, 2011
Celkový pohled., Pavla Gürtlerová, 2011
Grafitové polohy ve vápencích., Pavla Gürtlerová, 2011
Lom Konstantin - pohled od Císařské boudy k jv. na lom, Vratislav Pecina, 2003
Předchozí foto.. Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]