Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Kladno - údolí potoka Raná

Vyhledávání

Kladno - údolí potoka Raná

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Chrudim
Katastrální území: Vojtěchov u Hlinska
Mapové listy: 1344, 13444
Geologická správní oblast: Ohebské, svratecké a poličské krystalinikum; železnohorské proter.; hlinská zóna; železnohorský masiv; chrudimské paleozoikum
Lokalizace: Opuštěný lom – Vojtěchov – Kladno 1 km sz. od Kladna, v údolí potoka Raná
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Větší opuštěný stěnový lom rozměrů 40 x 30 x 10 m s výskytem fylitů - plodových břidlic, kvarcitů a muskovitických granátovců
Technický objekt: lom
ID : 3412

Geologie

Geologická charakteristika: Větší opuštěný stěnový lom v údolí potoka Raná. Stěny lomu jsou tvořeny fylity - plodovými břidlicemi s deskami a čočkami kvarcitů a muskovitických granátovců. Horniny náležejí mrákotínskému souvrství (silur, llandovery), což dokazuje jednak složení průsvitné těžké frakce kvarcitů (ultrastabilní, převaha oválných zirkonů), jednak paleontologický nález a jeho určení HORNÝM (1956) jako strophomenidního brachiopoda (Plectodonta sp.). Porfyroblasty břidlic jsou tvořeny chloritoidem a granátem, základní hmota je muskovit-chloritická. Generelně k SV zapadající foliace kolísá od orientace S 46/36 až po S 65/25. Dále, 200 m východně od tohoto lomu, před údolím potoka Raná je skalní stěna a přerušované výchozy, které jsou tvořeny černošedými fylitickými a plodovými břidlicemi. Na foliačních plochách jsou břidlice zelenošedé, hedvábně lesklé. Foliace zapadá k V (107/58), v levé části stěny se vyskytuje dislokace orientovaná SZ-JV, zapadající 52/43. Při patě stěny je ústí 8 m dlouhé štoly, historicky využívaná k těžbě grafitu. V západním sousedství štoly se vyskytují přerušované výchozy černošedých, místy nazelenalých jemnozrných kvarcitů.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - hlinské proterozoikum a paleozoikum (hlinská zóna)
Stratigrafie: paleozoikum - silur - llandovery
Témata: petrologie, paleontologie
Jevy: skalní stěna, výchoz, zkameněliny - fauna
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: kvarcit, břidlice plodová
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lom je ukázkou výskytu mrákotínského souvrství doloženého paleontologickým nálezem strophomenidního brachiopoda (Plectodonta sp.).
Součást VCHÚ: CHKO Žďárské vrchy
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: nejsou
Stav lokality: dobrý

Literatura

Mrázová Š. et al. (2008): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 13 - 444 Hlinsko. Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 15.02.12
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 14.12.17, Vajskebrová Markéta 04.06.20

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3412 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-04-20]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3412.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Horniny mrákotínského souvrství - fylitické a plodové břidlice., Jan Doucek, 2020
Štola dlouhá 8 m sloužila k těžbě grafitu., Markéta Vajskebrová, 2020
Horniny mrákotínského souvrství - fylitické a plodové břidlice., Jan Doucek, 2008
Předchozí foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]