Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Stará Ves u Bílovce

Vyhledávání

Stará Ves u Bílovce

Všeobecná charakteristika

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres(y): Nový Jičín
Katastrální území: Stará Ves u Bílovce
Mapové listy: 1534, 15344
Geologická správní oblast: Moravskoslezský devon; drahanský, mírovský a jesenický kulm včetně kry Maleníku
Lokalizace: 520 m v. od kaple ve Staré Vsi u Bílovce, lom délky cca 200 m a šířky 150 m
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: opuštěný lom odkrývající vrásovo-násunovou tektoniku v kulmu Nízkého Jeseníku
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3403

Geologie

Geologická charakteristika: V opuštěném lomu vystupují sedimenty kyjovických vrstev hradecko-kyjovického souvrství (svrchní visé, zóna Gog až namur A). Střídají se zde lavicovité, jemnozrnné droby s prachovci a prachovitými břidlicemi. Droby jsou tmavě šedé, často paralelně tence vrstevnaté, místy až laminované. Jednotlivé lavicovité polohy jsou mocnné 10-60 cm. Černošedě zbarvené slídnaté prachovce a prachovité břidlice jsou výrazně paralelně laminované, v drobách tvoří tenké několik cm až dm mocné polohy. Na spodních vrstevních plochách jsou zachovány proudové stopy dokumentující podélné (tj. od J k S) vyplňování kulmské pánve. V sedimentech byla identifikována rostlinná drť: Lepidophloios sp., Archaeocalamites, Calamites sp., úlomky gymnosterm. Taktéž v tomto lomu byly popsány tenké polohy silně karbonatizovaných kyselých vulkanoklastik. V lomu se nachází větší počet překocených až ležatých východovergentních vrás, které jsou porušeny přesmyky uklánějícími se k ZSZ. Čelní stěna lomu reprezentuje jeden z nejlepších odkryvů vrásovo-násunové tektoniky v kulmské pánvi Nízkého Jeseníku. Výrazně asymterické flexury typu zalomených vrás jsou doprovázeny mezivrstevními dislokacemi subparalelními s plochými křídly flexur. Kulmské sedimenty (zejména droby) jsou často prostoupeny sítí drobných žilek tvořených křemenem a karbonáty (převažuje kalcit nad karbonátem dolomit-ankeritové řady), místy jsou přítomny šedozelené agregáty chloritu klinochlor-chamositové řady, ojedinělý je baryt; sulfidy jsou na těchto žilkách zastoupeny pyritem, výjimečný je chalkopyrit a sfalerit. Z druhotných produktů se zde hojně vyskytují povlaky druhotných oxid-hydroxidů Fe (limonit), ojedinělý je malachit.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum - jesenický kulm
Stratigrafie: paleozoikum - karbon - spodní karbon - kulm
Témata: strukturní geologie (tektonika), geologie, mineralogie, sedimentologie, zoologie
Jevy: vrása, vulkanoklastika, minerál
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , tektonická, hydrotermální mineralizace
Hornina: droba, prachovec (siltovec), břidlice
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Jedná se o exkurzní lokalitu navštěvovanou i zahraničními odborníky, neboť se v lomu nachází jeden z nejlepších odkryvů vrásovo-násunové tektoniky v kulmu Nízkého Jeseníku. Taktéž na této lokalitě bylo zjištěno celkem 46 zvláště chráněných druhů živočichů.
Střety zájmů: skládky odpadků, rekultivace
Popis střetů zájmů: Možnost zavezení lomu.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Na lokalitu je ztížen přístup, hlavní přístupová cesta prochází přes soukromý pozemek, nutno obejít. 20.05.2019;

Literatura

Dvořák J. (1999): Disharmonicky zvrásněné hradecko-kyjovické souvrství ve Staré Vsi u Bílovce (jv. část Oderských vrchů, sev. Morava). - Čas. Slez. Muz., Vědy přír., 48, 91-93. Opava. Grygar R. et al. (1997): Lokalita Stará Ves u Bílovce. - In: Sedimentární a tektonický vývoj synorogenních pánví - exkurzní průvodce II. semináře České tektonické skupiny, str. 6. Ostrava. Zimák J., Losos Z., Novotný P., Dobeš P., Hladíková J. (2002): Study of vein carbonates and notes to the genesis of the hydrothermal mineralization in the Moravo-Silesian Culm. - Journ. Czech Geol. Soc., 47, 3-4, 111-122. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gilíková Helena, 15.02.12
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 29.10.12, Vajskebrová Markéta 20.05.19

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3403 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-04-20]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3403.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Zvrásněné spodnokarbonské sedimenty, Martin Dostalík, 2023
Letecký pohled na lokalitu, Martin Dostalík, 2023
Opuštěný lom odkrývající vrásovo-násunovou tektoniku v kulmu Nízkého Jeseníku., Markéta Vajskebrová, 2019
Opuštěný lom odkrývající vrásovo-násunovou tektoniku v kulmu Nízkého Jeseníku., Markéta Vajskebrová, 2019
Opuštěný lom odkrývající vrásovo-násunovou tektoniku v kulmu Nízkého Jeseníku., Markéta Vajskebrová, 2019
Křemenná žilka na puklině droby s drobnými křišťály v dutince., Václav Vávra, 2005
Předchozí foto.. Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]