Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Divoká Šárka

Vyhledávání

Divoká Šárka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Hlavní město Praha
Okres(y): Praha
Katastrální území: Liboc
Mapové listy: 1223,1224, 12234,12243
Geologická správní oblast: Pražská aglomerace
Lokalizace: Při S. okraji Liboce, J. od Nebušic, úsek Šáreckého potoka a jeho okolí.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skalnatá soutěska potoka a okolní svahy.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 205

Geologie

Geologická charakteristika: Klasická lokalita. Hluboká soutěska vzniklá potoční erozí převážně v silicitech, drobách a prachovcích kralupsko-zbraslavské skupiny barrandienského svrchního proterozoika. Silicity (buližníky) obsahují mikrofosilie, patrně bakterie a sinice. Místy se vyskytují bazální ordovické slepence.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geomorfologie, geologie, botanika, archeologie, paleontologie
Jevy: skalní defilé
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , metamorfní (kontaktní metamorfóza)
Hornina: břidlice, droba, prachovec (siltovec)
Geologický význam: významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 2478     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Cenné území z hlediska geomorfologie, geologie, botaniky i archeologie. Hluboce zaříznuté údolí potoka v proterozoických horninách s teplomilnými společenstvy. Vyhlášení ZCHÚ: NVP, 10. 11. 1964.
Součást Geoparku: Barrandien
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Kettner R. (1949):Geologický a morfologický vývoj Šárky.- Zpráva památkového sboru Hlavního města Prahy, 10, 17-22. Praha. Pacltová B.-Pouba Z. (1975): K otázce původu proterozoických stromatolitů v Barrandienu.- Sbor.Korelace proterozoických a paleozoických stratiformních ložisek III, Ústav geol.věd, 25-58.Praha. Králík, F. et al. (1984): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1:25 000, list 12-243, Praha - sever. Ústř. Úst. geol. 131 p. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Mašek Jan, 10.10.94
Aktualizoval(a): Steinová Marika 18.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 205 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-04-20]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/205.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Markéta Vajskebrová, 2003
Jiřina Dašková, 2002
Předchozí foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]